BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2018.

L’Ajuntament de Canals, mitjançant la Regidoria de Cultura, convoca el concurs per a la realització del cartell anunciador de les FESTES PATRONALS DE L’ANY 2018. Amb aquesta convocatòria es pretén estimular la creativitat dels artistes participants, locals i forasters, i fomentar la difusió de les nostres festes en honor a Sant Antoni Abat, que se celebraran, com cada any, els dies 16, 17 i 18 de gener.
1. Podran prendre part en aquest Concurs tots els artistes que ho desitgen, qualsevol que siga el seu lloc de residència, i podran presentar tots els treballs que creguen convenient.
2. Els participants tindran completa llibertat per triar el tema, tot i que haurà de ser representatiu de les festes de Sant Antoni a Canals i deurà estar orientat en tècnica i sensibilitat a allò que és propi del cartell i no de la pintura. La tècnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua reproducció en cuatricomia no oferisca cap dificultat. El jurat valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora.
3. La composició del cartell adoptarà la forma vertical, muntat sobre suport rígid per a la seua exposició i amb els elements d’ancoratge necessaris per a tal efecte, en format 50×70 cm sense marges i sense signar. S’acceptaran suports informàtics si venen acompanyats d’una reproducció a color en les mateixes mesures, i serà necessari, cas de resultar guanyador d’algun dels premis, que s’adjunten tots els fitxers per a l’obtenció de fotolits per a reproduir.
4. Combinada amb la composició del dibuix figurarà únicament la llegenda següent: CANALS EN FESTES. SANT ANTONI 2018 Del 16 al 18 de gener. FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
5. El termini d’inscripció finalitza el 10 de novembre de 2017. Els treballs s’hauran de dur a l’Ajuntament de Canals o al Centre Cultural Ca Don José de Canals, C/ Diputació, 46650 CANALS.
6. Els cartells duran pegat, per la part de darrere, un sobre dins del qual s’identificarà l’autor amb el seu nom, cognoms, adreça, municipi, codi postal, telèfon i fotocòpia del D.N.I.
7. Es nomenarà un Jurat d’Admissió i Qualificació que estarà composat per les persones següents: President: Il•lm Sr. Alcalde o regidor en qui delegue, vocals: Sra. Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Canals, varis professionals seleccionats entre artistes, professors, dissenyadors gràfics o cartellistes de reconegut prestigi més un fester de l’any 2018, actuant com a secretari el coordinador cultural municipal.
8. Es concedirà un Primer Premi de 700 € bruts que servirà per al cartell i per a la portada del Llibre de Festes 2018 i un Segon Premi, dotat amb 350 € bruts, que es reproduirà a la contraportada de l’esmentat llibre. També es lliuraran fins un màxim de tres accèssits com a cartells de la col•lecció d’honor (finalistes), amb una dotació 150 € bruts per a cadascun. Els cartells de la col•lecció d’honor serviran per il•lustrar les portades interiors del llibre. El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si considera que no reuneixen la qualitat suficient per a merèixer-los.
9. Correspondrà a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Canals mitjançant resolució l’adjudicació dels premis segons la proposta del Jurat.
10. Amb els cartells presentats es prepararà una exposició durant el mes de desembre de 2017, a la Casa de Cultura de Canals.
11. Els cartells premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Canals que, a més d’allò exposat als punts 8 i 10, farà l’ús que estime convenient d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria. Els no premiats podran ser retirats durant el mes següent a la data de finalització de l’exposició de les obres, després del qual s’entendrà que renuncien a tots els drets sobre els mateixos, no fent-se responsable l’Ajuntament de Canals dels desperfectes que involuntàriament pogueren ocórrer.
12. El veredicte del Jurat es donarà a conèixer en acabar el Ple Extraordinari de proclamació dels festers i festeres de Sant Antoni 2018, el mes de novembre de 2017, durant l’acte d’inauguració de l’exposició i lliurament de premis i serà inapel•lable. La presentació de treballs en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.
13. L’extracte de la present convocatoria será publicada al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), el text complet de la qual podrá consultar-se en la citada BDNS i a la pàgina web de l’Ajuntament de Canals.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.