BOP anunci de la Diputació sobre concessió de subvencions del PPOS a Canals de l’exercici 2017

Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions del Pla Provincial d’Obres i Serveis de l’exercici 2017.
ANUNCI
En compliment del que establix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i amb allò que s’ha preceptuat en l’article 32 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en materia de Règim Local, es fa públic, durant un termini de deu dies, a l’efecte de que puguen formular-se reclamacions contra el mateix pels interessats, que en el Ple de 18 de juliol de 2017 es va acordar concedir les següents subvencions en el marc del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a l’any 2017 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 201/94202/76200.

ACCESOS MERCADO MUNICIPAL 23.000,00
PARQUE CANINO EN EL PARQUE JAUME I 36.000,00
RENOVACIÓN AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASFALTADO C. CRONISTA PAREJA 56.728,22
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. CORTS VALENCIANES 34.600,00
RENOVACIÓN PARQUE CALIXTO III 22.005,00
RENOVACIÓN PAVIMENTO C. BUENAVISTA 21.000,00

 

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre aprobación de la convocatoria de concesión de ayudas económicas con destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles del ejercicio 2017.

CANALS 123.839,63

2 Responses to "BOP anunci de la Diputació sobre concessió de subvencions del PPOS a Canals de l’exercici 2017"

  1. Anónimo  7 agosto, 2017

    Quina renovació del parc Calixte III? Aclariu-ho.

    Responder
  2. Anónimo  7 agosto, 2017

    Voldran tallar el plataner del Goleró.

    Responder

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.