CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 11  DE 2015)

Aquesta Alcaldía amb data 21 de setembre de 2015, ha dictat la següent :

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2015 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 11 DE 2015) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015, A LES 21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el dia vint-i-quatre de setembre de dos mil quinze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.
La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

A. PART PRELIMINAR

1. PRESA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DE LA CORPORACIÓ DE D. ANDRÉS JOSÉ CARULL BLASCO.

2. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
-Minuta 10 de 14 de juliol de 2015.

B. PART RELATIVA A ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RESOLUCIÓ DELS ASPECTES FONAMENTALS DE FUNCIONAMENT DE LA CORPORACIÓ, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 38 DEL ROF.

4. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE 5 D’AGOST DE 2015, SOBRE NOMENA,MENT DE PERSONAL EVENTUAL.
5. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, D’11 D’AGOST DE 2015, SOBRE DESIGNACIÓ DE SECRETARIES DE COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.
6. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSOS ESCRITS DELS GRUPS MUNICIPALS MUNICIPALS SOBRE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.
7. DACIÓ DE COMPTE D’ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, DE 15 DE SETEMBRE DE 2015, SOBRE ADSCRIPCIÓ DE D. ANDRÉS JOSÉ CARULL BLASCO AL GRUP MUNICIPAL POPULAR I MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’ECONOMÍA I ESPECIAL DE COMPTES.

C. PART RESOLUTIVA: ALTRES ACORDS.

8.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA, BENESTAR SOCIAL I GOVERN OBERT.

8.1. PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDÍA-PRESIDÈNCIA SOBRE AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE D. VICENT APARICIO GUADAS.

8.2. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 4 D’AGOST DE 2015 EN RELACIÓ AMB LA PRÓRROGA DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT VALENCIANA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CERTIFICACIÓ DE SIGNATURA ELECTRÒNICA.
8.3. PROPOSTA DE L’ALCALDE EN RELACIÓ AMB L´ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CANALS AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT I LA GENERALITAT PER A LA DIFUSIÓ I IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ D’USUARIS DE SERVEIS SOCIALS (SIUS) I LA SEUA APLICACIÓ INFORMÀTICA.

8.4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL REINICIEM CANALS PRESENTADA MITJANÇANT ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL Nº 4499 DE 09-09-15, SOBRE PLA GRATUÏTAT XARXA LLIBRES.

9. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’urbanisme i serveis públics.

9.1. PROPOSTA EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT DE TURISME VALÈNCIA, TERRA I MAR I L’AJUNTAMENT DE CANALS PER A LA REALITZACIÓ DE SANT ANTONI EN TAPES 2015.

10. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES.

10.1. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE PATRIMONI DE DATA 13 DE JULIOL DE 2015 DE MODIFICACIÓ PUNTUAL D’INVENTARI Nº 3/2015.

10.2. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE PATRIMONI DE DATA 13 DE JULIOL DE 2015 DE MODIFICACIÓ PUNTUAL D’INVENTARI Nº 4/2015.

10.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT 2/2015 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

11. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES RESOLUCIONS D’ALCALDIA, DE 24 D’ABRIL DE 2015, SOBRE INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTRA RESOLUCIONS DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ EN EXPEDIENT DE JUSTIPREU:
– Exp. 235/2014.
– Exp. 236/2014.
– Exp. 237/2014.
– Exp. 238/2014.

12. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES RESOLUCIONS D’ALCALDIA SOBRE PERSONACIÓ EN RECURSOS INTERPOSATS PER INTERESSATS CONTRA RESOLUCIONS DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ EN EXPEDIENT DE JUSTIPREU:
– Exp. 237/2014. Recurs 4/000556/2015-OM. Resolució de 23-07-15.
– Exp. 238/2014. Recurs 4/000558/2015-BR. Resolució de 07-08-15.
– Exp. 236/2014. Recurs 4/000559/2015-BR. Resolució de 11-08-15.
– Exp. 235/2014. Recurs 4/557/2015-BR. Resolució de 13-08-15.

13. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE 04-09-15, RELATIVA A REPRESENTACIÓ I DEFENSA PER DEMANDA LABORAL EXP. 268/2015.

14.- ASSUMPTES D’ URGENCIA (ARTS. 83 I 91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

15.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

16.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE MITJANÇANT ACORD DE DATA 14-07-15, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

17.- PRECS I PREGUNTES.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdós casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- administrativa, de 13 de juliol de 1998, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. . (D.I.0921S02.D15).

Canals a 21 de setembre de 2015.

L’ ALCALDE

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.