L’Alcudia de Crespins: Obert el termini per a les ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal

Des de la Regidoria de Serveis Socials, s’informa que s’ha obert el termini per a les ajudes personals per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional per a l’exercici 2018.

1. Es consideren com a objecte d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal les següents:

a) Adquisició d’ajudes tècniques i productes de suport.

b) L’eliminació de barreres arquitectòniques en l’interior de l’habitatge i l’adaptació funcional de la llar.

c) L’adaptació de vehicles.

d) Transport per a l’assistència a tractaments i centres assistencials.

2. Les ajudes personals per a l’atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d’atenció integral de la persona amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requerixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L’atenció residencial podrà desenvolupar-se en residències i habitatges tutelats.

3. Seran objecte de subvenció únicament les adquisicions o actuacions realitzades dins de l’any natural corresponent a la present convocatòria.

Beneficiaris

1. Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

2. Els beneficiaris d’ajudes personals per a facilitar l’autonomia personal hauran de tindre els requisits següents:

a) Ser menor de 65 anys.

b) Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.

c) Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d’autonomia, li impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

3. En el cas d’ajudes de transport, a més, és necessari:

a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

b) No estar comprés en el camp d’aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar cap activitat laboral.

c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

4. Els beneficiaris d’ajudes per a l’atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional hauran de tindre els requisits següents:

a) Ser major de 16 anys i menor de 65 anys.

b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, per estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, no tindre domicili o tindre una situació familiar greu que impedisca l’atenció de l’individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en l’àmbit familiar.

c) No tindre recursos econòmics individuals i familiars suficients, que li impedisca afrontar el preu d’un servei d’atenció residencial especialitzada.

5. En tot cas, els beneficiaris de les ajudes hauran de tindre els requisits que s’estableixen abans de la data de la presentació de la sol·licitud.

6. Així mateix, és necessària la idoneïtat de l’actuació o ajuda sol·licitada per a cobrir les necessitats que planteja el sol·licitant, que haurà de ser avaluada per l’òrgan instructor, d’acord amb les condicions per a la concessió.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació: Fins al 27 d’abril de 2018.

Més informació al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins i al següent enllaç:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/27/pdf/2018_2989.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.