Pulsa «Intro» para saltar al contenido

12.- MOCIÓ DIRECTIVA EUROPEA 2007/23/CE SOBRE MERCAT D’ARTÍCLES DE PIROTÈCNIA

José Antonio Martínez Damiá, Vicesecretari de l’Ajuntament de Canals, en sustitució del Secretari,

CERTIFIQUE: Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinaria celebrada el dia vint-i-vuit de maig de dos mil nou (Minuta 15/09) a la que assistiren setze dels dèsset membres que legalment el componen, adoptà entre altres, el següent acord:

“12.- MOCIÓ DIRECTIVA EUROPEA 2007/23/CE SOBRE MERCAT D’ARTÍCLES DE PIROTÈCNIA.
. . .

Emilio López Catalán Portaveu del Grup Municipal Popular en el seu nom i representació, per mitja del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les entitats locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la corporació per al seu debat la següent:

MOCIÓ

El Consell d’Europa va aprovar el 23 de maig de 2007 la Directiva 2007/23/CE, sobre la posada en el mercat d’articles de pirotécnia, establint la prohibició, entre altres actuacions relacionades amb I’ús de la pirotécnia, de la fabricació i ús d’articles pirotécnics que es moguen de forma erratica o imprevisible, que ve a restringir la comercialització i I’ús del material pirotécnic i, en conseqüéncia,pot su posar una limitació molt important per als grups de cultura popular i tradicional valenciana de foc.

Davant de la inquietud i gran preocupació que ha generat I’entrada en vigor d’esta norma europea entre aficionats, entitats festeres, empreses pirotécniques i públic en general, el govern espanyol va establir una moratoria de 3 anys per a I’entrada en vigor de la referida orde ¡que finalitzara I’any que ve 2010 i, per tant, entenem que és imprescindible que esta transposició preveja I’excepcionalitat per a estes manifestacions de caracter popular.

Els materials pirotécnics han sigut utilitzats en diferents manifestacions de cultura popular i tradicional valenciana des de fa segles i per tant formen part del nostre patrimoni i de la nostra manera de ser com a poble.

Cal destacar que tots els actes tradicionals, en els que s’utilitza material pirotecnic, es duen a terme dins d’una serie d’estrictes mesures de seguretat excepcionals, amb el ciar objectiu de protegir i preservar, tant la seguretat deis participants, la seguretat del públic assistent, així com la protecció deis elements urbans proxims a la celebració d’estes activitats festives.

Tenint en compte la perillositat de I’ús dels materials pirotecnics, cal valorar positivament I’objectiu de la Unió Europea d’ordenar i regular esta qüestió per a garantir en definitiva, la seguretat deis ciutadans. No obstant aixo, és igual de cert que les manifestacions de cultura popular i tradicional requeriran algun tractament específic a fi de no quedar directament afectades per esta regulació.

L’Ajuntament Ple acorda:

Primer.- L’Ajuntament de Canals insta al Govern de la Nació que la transposició de la Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu contemple el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional amb el foc, i en conseqüencia establisca I’excepció de la normativa per a estes manifestacions ampliant, si aixo fóra necessari, la moratoria per a I’entrada en vigor de I’esmentada norma mentrestant no es produïsca un dialeg i enteniment per part de la Unió Europea amb les entitats i municipis afectats.

Segon.- Traslladar el present Acord al president de Torn de la Unió Europea, al president del Parlament Europeu, al president del Govern de la nació, al Molt Honorable president de la Generalitat Valenciana, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i, en general al conjunt de la població a través dels mitjans de comunicació municipals, així com a totes les associacions i col.lectius de la localitat.”


I perquè conste, als efectes escaients, i tret d’allò que disposa l’article 206 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, lliure aquest certificat, d’ordre i amb el vist-i-plau del  Sr. Alcalde-President, que visa amb el seu segell i signa, en Canals a  tres de Juny de dos mil nou.

V.  i  P.

L’ALCALDE-PRESIDENT

Ricardo Cardona Mollá

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.