Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Bases premis cartell i literaris festes patronals Canals 2012

alt

BASES PREMIOS LITERARIOS “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE POESÍA Y NARRATIVA, 2012.

1.    ElPREMIO “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE POESÍA se concederá a la mejor obra o colección de poesía en castellano. Ha de ser obra original, inédita y de una extensión mínima de 100 versos. Su dotación será de 400 €. Podrá participar cualquier persona que lo desee, con un máximo de dos obras.

2.    El PREMIO “ARCADIO FERRER PEIRÓ” DE NARRATIVA se concederá a la mejor obra de narrativa en castellano. Ha de ser obra original, inédita y de una extensión mínima de 15 folios, formato DIN A4, a doble espacio y máxima de 25 folios. Su dotación será de 400 €. Podrá participar cualquier persona que lo desee, con un máximo de dos obras.

3.    Se establece un accésit dotado con 200 € a la mejor obra poética de autor local en castellano y otro accésit de 200 € a la mejor obra narrativa de autor local en castellano. En ningún caso los accèssits se acumularan a los premios anteriores.

4.    Los originales llevarán escrito, en la primera hoja, un lema y un título. Deberán presentarse por triplicado y sin firmar, dentro de un sobre en cuyo exterior sólo aparecerá escrito el lema correspondiente. Se adjuntará otro sobre que contendrá una ficha con la identificación del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono, una fotocopia del DNI o pasaporte y, de nuevo, el lema y título del trabajo.

5.    Las obras aspirantes se presentarán, personalmente o por correo hasta el 15 de octubre de 2011 en:

CASA DE CULTURA DE CANALS– “IV Premio Literario Arcadio Ferrer Peiró”

C/ Diputació – 46650 Canals

e-mail: canalscultura@gva.es

6.    El jurado estará compuesto por un grupo de profesores de Educación Secundaria. Será presidido por el Concejal  de Cultura del Ayuntamiento de Canals y actuará de secretario el Coordinador de la Casa de Cultura.

7.    El veredicto del Jurado será inapelable, aceptando expresamente los concursantes, por el solo hecho de participar, su autoridad, tanto para resolver sobre el premio como por solucionar cualquier incidencia no prevista en las presentes bases.

8.    Cualquiera de estos premios podrá ser declarado desierto por el Jurado, si éste considera que no hay ninguna obra con la suficiente calidad para merecerlo.

9.    El Área de Cultura del Ayuntamiento de Canals podrá publicar las obras ganadoras, sin que ello implique privación de derechos al autor para su publicación posterior.

10.  La Entregade los Premios se efectuará el día y hora que sea elegido por el Concejal de Cultura a poder ser dentro del  ámbito temporal  del periodo de Fiestas Patronales de Canals del año 2012.

11.  No se devolverán los originales ni las copias de los trabajos presentados.

12.  La participación en el certamen supone la aceptación de las bases.

BASES DELS PREMIS LITERARIS FRANCESC BRU DE NARRATIVA I POESIA DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2012.

 

1.    Els PREMIS “FRANCESC BRU” DE POESIA es concedirà a la millor obra o col·lecció de poesia en valencià. Han de ser obres originals, inèdites i d’una extensió mínima de 100 versos. La seua dotació serà de 400 € cadascun. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

2.    Els PREMIS “FRANCESC BRU” DE NARRATIVA es concedirà a la millor obra de narrativa en valencià. Han de ser obres originals, inèdites i d’una extensió mínima de 15 fulls, format DIN A4, a doble espai i màxima de 25 fulls. La seua dotació serà de 400 € cadascun. Podrà participar qualsevol persona que ho desitge, amb un màxim de dos obres.

3.    S’estableix un accèssit dotat amb 200 € a la millor obra poètica d’autor local en valencià i un accèssit dotat amb 200 € a la millor narració d’autor local en valencià. En cap cas els accèssits s’acumularan als premis anteriors.

4.    Els originals duran escrit, en la primera fulla, un lema i un títol. Hauran de ser presentats per triplicat i sense signar, dins d’un sobre davant del qual només hi haurà escrit el lema corresponent. S’adjuntarà un altre sobre que contindrà una fitxa amb la identificació de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon, una fotocòpia del DNI o passaport i, de nou, el lema i títol del treball.

5.    Les obres aspirants es presentaran, personalment o per correu, fins el 14 d’octubre de 2011 en:

 

CASA DE CULTURA DE CANALS – “XX Premis Literaris Francesc Bru”

C/ Diputació – 46650 CANALS

 e-mail: canalscultura@gva.es

 

6.    El jurat el composarà un grup de professors d’Educació Secundària. Serà presidit per la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Canals i farà de secretari el Coordinador de la Casa de Cultura.

7.    El veredicte del Jurat serà inapel·lable, acceptant expressament els concursants, pel sol fet de participar, la seua autoritat, tant per resoldre sobre el premi com per solucionar qualsevol incidència no prevista en les presents bases.

8.    Qualsevol d’aquestos premis podrà ser declarat desert pel Jurat, si aquest considera que no hi ha cap obra amb la suficient qualitat per a meréixer-lo.

9.    L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canals podrà publicar les obres guanyadores, sense que això implique privació de drets a l’autor per a la seua publicació posterior.

10.  El lliurament dels Premis s’efectuarà el dia i hora que siga triat pel Regidor de Cultura a poder ser dins de l’àmbit temporal del període de Festes Patronals de Canals de l’any 2012.

11.  No es tornaran els originals ni les còpies dels treballs presentats.

12.  La participació en el certamen suposa l’acceptació de les bases.

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2012.

            L’Ajuntament de Canals, mitjançant la Regidoria de Cultura, convoca el concurs per a la realització del cartell anunciador de les FESTES PATRONALS DE L’ANY 2012. Amb aquesta convocatòria es pretén estimular la creativitat dels artistes participants, locals i forasters, i fomentar la difusió de les nostres festes en honor a Sant Antoni Abat, que se celebraran, com cada any, els dies 16, 17 i 18 de gener.

 

 

1.    Podran prendre part en aquest Concurs tots els artistes que ho desitgen, qualsevol que siga el seu lloc de residència, i podran presentar tots els treballs que creguen convenient.

2.    Els participants tindran completa llibertat per triar el tema, tot i que haurà de ser representatiu de les festes de Sant Antoni a Canals i deurà estar orientat en tècnica i sensibilitat a allò que és propi del cartell i no de la pintura. La tècnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua reproducció en cuatricomia no oferisca cap dificultat. El jurat valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora.

3.    La composició del cartell adoptarà la forma vertical, muntat sobre suport rígid per a la seua exposició i amb els elements d’ancoratge necessaris per a tal efecte, en format 50×70 cm sense marges i sense signar. S’acceptaran suports informàtics si venen acompanyats d’una reproducció a color en les mateixes mesures, i serà necessari, cas de resultar guanyador d’algun dels premis, que s’adjunten tots els fitxers per a l’obtenció de fotolits per a reproduir.

4.    Combinada amb la composició del dibuix figurarà únicament la llegenda següent: CANALS EN FESTES. SANT ANTONI 2012 Del 16 al 18 de gener. FESTA D’INTERÈS TURÍSTIC AUTONÒMIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

5.    El termini d’inscripció finalitza el 11 de novembre de 2011. Els treballs s’hauran de dur a l’Ajuntament de Canals o al Centre Cultural Ca Don José de Canals, C/ Diputació, 46650 CANALS.

6.    Els cartells duran pegat, per la part de darrere, un sobre dins del qual s’identificarà l’autor amb el seu nom, cognoms, adreça, municipi, codi postal, telèfon i fotocòpia del D.N.I.

7.    Es nomenarà un Jurat d’Admissió i Qualificació que estarà composat per les persones següents: President: Il·lm Sr. Alcalde, vocals: Sr. Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Canals, varis professionals seleccionats entre artistes, professors, dissenyadors gràfics o cartelistes de reconegut prestigi i un tècnic en arts gràfiques, actuant com a secretari el coordinador cultural municipal.

8.    Es concedirà un Primer Premi de 1.000 € que servirà per al cartell i per a la portada del Llibre de Festes 2012 i un Accèssit al segon classificat, dotat amb 500 €, que es reproduirà a la contraportada de l’esmentat llibre. El Jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis si considera que no reuneixen la qualitat suficient per a meréixer-los.

9.    Amb els cartells presentats es prepararà una exposició durant el mes de desembre de 2011, a la Casa de Cultura de Canals.

10.  Els cartells premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Canals que, a més d’allò exposat als punts 8 i 9, farà l’ús que estime convenient d’acord sempre amb les disposicions legals vigents en la matèria. Els no premiats podran ser retirats durant el mes següent a la data de finalització de l’exposició de les obres, després del qual s’entendrà que renuncien a tots els drets sobre els mateixos, no fent-se responsable l’Ajuntament de Canals dels desperfectes que involuntàriament pogueren ocórrer.

11.  El veredicte del Jurat es donarà a conèixer en acabar el Ple Extraordinari de proclamació dels festers i festeres de Sant Antoni 2012, el mes de novembre de 2011, durant l’acte d’inauguració de l’exposició i lliurament de premis i serà inapel·lable. La presentació de treballs en aquest concurs implica la total acceptació de les presents bases.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.