Press "Enter" to skip to content

Canals aprova el compte de liquidació de la Zona d’Horts

L’Ajuntament de Canals, mitjançant una resolució, ha aprovat inicialment el compte de liquidació definitiva de l’expedient de reparcel.lació de la Zona d’Horts, demandat de fa molts anys pels veïns afectats.

Segons memòria redactada a l’efecte, una vegada publicat i notificat als interessats, es procedirà a la devolució dels següents conceptes; per una banda la quantitat resultant del conveni subscrit entre l’ajuntament i Iberdrola Distribució Elèctrica S. A. per un import de 87.583,54 euros, IVA no inclòs. I per l’altra, la diferencia de l’import total de les quotes d’urbanització girades als propietaris i l’import total del cost suportat per l’ajuntament, resultant una diferència de 30.777,04 euros a tornar als propietaris.

Aquest edicte serà exposat al públic pels diferents mitjans legals a més a més de ser notificat en les pròximes setmanes, a tots els veïns afectats. Una volta concloga l’exposició publica i haja sigut notificada la quantitat a retornar a cada veí, els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

One Comment

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.