XIX CONCURS DE JÓVENS INTÈRPRETS “CIUTAT DE XÀTIVA” 2020
BASES
.
1. ÀMBIT DE PARTICIPANTS
Poden inscriure’s en aquest concurs tots els jóvens espanyols o amb residència legal a Espanya. Edat límit 26 anys.
Els participants no podran, a la finalització de les dates del concurs, tindre més anys d’edat que els que comprén la modalitat a què concursen, podent optar a modalitats superiors. Cada participant només concursarà en una modalitat.
Els guanyadors en anteriors edicions, només podran presentar-se a una modalitat superior respecte d’aquella que van ser premiats.
No podran participar familiars en primer grau dels membres del Tribunal, no havent-hi cap altre tipus d’exclusió.
.
2. MODALITATS I ESPECIALITATS
MODALITAT A: Jóvens de 22 a 26 anys d’edat.
MODALITAT B: Jóvens de 17 a 21 anys d’edat.
MODALITAT C: Jóvens fins a 16 anys d’edat.
.
*ESPECIALITAT VENT-FUSTA
Instruments: flauta, oboé, fagot, clarinet i saxòfon.
.
*ESPECIALITAT VENT-METALL
Instruments: trompa, trompeta, trombó, bombardí i tuba
.
*ESPECIALITAT CORDA FREGADA
.
Instruments: Violí, Violoncel i Viola
*ESPECIALITAT DE PIANO
.
3. PREMIS
PREMI VENT-FUSTA
MODALITAT A: Diploma, trofeu i 1.300€
MODALITAT B: Diploma, trofeu i 1.000€
MODALITAT C: Diploma, trofeu i 800€
PREMI VENT-METALL
MODALITAT A: Diploma, trofeu i 1.300€
MODALITAT B: Diploma, trofeu i 1.000€
MODALITAT C: Diploma, trofeu i 800€
PREMI CORDA FREGADA
MODALITAT A: Diploma, trofeu i 1.300€
MODALITAT B: Diploma, trofeu i 1.000€
MODALITAT C: Diploma, trofeu i 800€
PREMI DE PIANO
MODALITAT A: Diploma, trofeu i 1.300€
MODALITAT B: Diploma, trofeu i 1.000€
MODALITAT C: Diploma, trofeu i 800€
Els imports dels premis queden subjectes a les normatives fiscals vigents.
Aquest concurs comprén un primer premi per a cada modalitat de cada especialitat.
El premi serà indivisible, podent el Tribunal atorgar, en casos excepcionals, un segon premi valorat en 450 €, per especialitat, entre les tres modalitats.
Si resultara desert algun premi de la modalitat A, el tribunal conjuntament amb l’organització decidiran quin premiat (B o C) participa en el Concert de Clausura.
.
PREMI ESPECIAL “LUÍS MILÁN”
GUANYADOR PREMI ESPECIAL “LUÍS MILÁN”: Diploma, trofeu i 450€.
L’organització del concurs, atorgarà aquest premi, al millor participant finalista, resident a Xàtiva, que no haja sigut guanyador en cap de les distintes modalitats.
En cas d’empat, un tribunal reduït decidirà a quin participant se li atorga el premi segons la interpretació que realitzen en el concert de clausura.
Si no hi haguera cap participant de Xàtiva finalista, el premi quedarà desert.
.
4. TARIFA. Ingrés en el compte bancari del BANC DE SABADELL , OP Xàtiva (València) CODI IBAN ES3000810324910001423950 la quantitat de 50€ en concepte de participació en el XIX CONCURS DE JÓVENS INTÈRPRETS “CIUTAT DE XÀTIVA”.
.
5. TERMINI, ADMISSIÓ, PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, I DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’APORTAR
TERMINI:
El termini d’inscripció serà des del 16 de desembre de 2019 fins al 10 de gener del 2020, ambdós inclosos. Si l’organització observara que falta algun requisit podrà invitar l’interessat perquè el complete en el termini màxim de 5 dies, i quedarà exclòs en cas d’incompliment.
A DMISSIÓ: S’admetrà un màxim de 30 concursants per especialitat.
L’admissió es realitzarà per rigorós ordre de recepció de la documentació, i s’atorgarà correlativament un número a cada participant fins a arribar al màxim.
Si en el termini d’inscripció se superara aquest màxim, s’establirà pel mateix ordre de recepció una llista de reserva.
Els participants no admesos podran requerir la devolució de les tarifes des de que finalitze el Concurs fins al dia 15 de març de 2020, per a això hauran de sol·licitar-ho únicament de manera telemàtica a través de la web municipal www.xativa.es, en l’enllaç següent: http://xativa.sedelectronica.es, tràmit “Devolució taxa XIX Concurs de Joves Intèrprets “Ciutat de Xàtiva” aportant el número de compte corrent complet on vullguen que se’ls faça l’ingrés.
Sense la corresponent petició i el número de compte corrent complet, no es procedirà a cap devolució.
Fins que no finalitze el Concurs, no es procedirà a cap devolució de matrícula, per si l’organització necessita cridar a suplents.
.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les bases estaran disponibles en la pàgina web municipal (www.xativa.es) i en el tauler d’anuncis ubicat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Xàtiva, http://xativa.sedelectronica.es, així com el Portal de Transparència de la mateixa (apartat Normativa).
La inscripció podrà realitzar-se únicament de manera telemàtica a través de la web municipal www.xativa.es, en l’enllaç següent: http://xativa.sedelectronica.es, tràmit Inscripció XIX Concurs de Joves Intèrprets “Ciutat de Xàtiva”.
.
DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’APORTAR:
La documentació que s’ha d’adjuntar únicament a través de la seu electrònica és la següent:
Resguard d’ingrés de la TARIFA, còpia de la matricula o certificació acadèmica si estan cursant estudis, si s’ha acabat còpia del títol, breu currículum, Còpia DNI, NIE o passaport.
En el supòsit d’actuar en nom i representant a interessats en participar que siguen menors d’edat, s’aportarà obligatòriament document que acredite la representació.
.
6. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
6.1. PRIMERA FASE. Eliminatòria
Tots els participants concorreran a ella amb una OBRA OBLIGADA corresponent a la modalitat a què el concursant es presenta, proposada pel gabinet tècnic del concurs.
No es permetrà actuar al concursant si no porta pianista acompanyant.
El participant haurà de facilitar tres exemplars de la partitura de piano als membres del tribunal.
El tribunal podrà detindre en qualsevol moment la interpretació musical, sempre que ho estime oportú.
El tribunal seleccionarà els participants que passen a la 2a fase.
Els participants no presentats a la prova a l’inici de la seua modalitat, quedaran directament eliminats del Concurs.
.
6.2. SEGONA FASE. Final
Aquells participants que hagen sigut seleccionats en la primera fase concorreran a aquesta amb una OBRA LLIURE que no excedirà de trenta minuts de durada. NO ES PODRÀ CANVIAR L’OBRA LLIURE, UNA VEGADA S’HA ELEGIT.
Si l’obra lliure escollida, porta acompanyament de piano no es permetrà actuar al participant sense pianista.
El participant haurà de facilitar OBLIGATÒRIAMENT tres exemplars de la partitura de piano als membres del tribunal.
El tribunal podrà detindre en qualsevol moment la interpretació musical, sempre que ho estime oportú.
Els classificats no presentats a la prova final a l’inici de la seua modalitat, quedaran directament eliminats del Concurs.
Les despeses del pianista acompanyant aniran a càrrec del concursant en les dues fases del concurs.
Acabades les proves, el jurat atorgarà els premis, i podrà declarar deserts els que considere oportuns.
Els resultats es comunicaran mitjançant l’exposició de l’acta en el tauler.
.
7. DATES
Totes les especialitats donaran començament en el seu respectiu dia a les 9:30 hores. Es començarà per la modalitat C, B i A respectivament.
Celebrat el sorteig per la Comissió Organitzadora del Concurs, va resultar extreta la lletra G i serà aquesta i en ordre ascendent agrupant-se també per instruments, per la que comence l’ordre dels participants.
En cas de que els participants necessiten assatjar els divendres anteriors, hauran de cridar a la Casa de la Cultura de Xàtiva, c/. Montcada, núm. 9, que és on es celebra el Concurs. Telèfon de la Casa de la Cultura: 96 228 23 04. Correu electrònic: casacultura@ayto-xativa.es.
.
VENT-FUSTA:
1a Fase: dissabte dia 15 de febrer2a Fase: diumenge dia 16 de febrer
VENT-METALL:
1a Fase: Dissabte dia 22 de febrer 2a Fase: diumenge dia 23 de febrer
CORDA FREGADA:
1a Fase: Dissabte dia 29 de febrer2a Fase: diumenge dia 1 de març
PIANO:
1a Fase: Dissabte dia 7 de març2a Fase: diumenge dia 8 de març
.
8. TRIBUNAL
El Tribunal estarà format per un especialista de cada instrument i/o un president. La seua constitució es farà pública una setmana abans de l’inici del Concurs.
La decisió del tribunal, tant en la fase eliminatòria com en la final és inapel·lable.
.
9. CONCERT DE CLAUSURA I ENTREGA DE PREMIS
El Concert de Clausura se celebrarà dissabte dia 25 d’abril de 2020, a les 20 hores, al Gran Teatre de Xàtiva.
Els guanyadors de la modalitat A del concurs estan obligats a participar en el Concert de Clausura i interpretar una peça que no excedisca de 17 minuts de duració a lliure elecció del concursant.
No es podran canviar, ampliar o modificar les obres lliures. En cas de passar a la final han de tocar la que varen indicar quan es varen inscriure al Concurs.
L’organització es reserva el dret d’invitar a participar en aquest Concert el concursant que haja destacat en qualsevol especialitat i modalitat.
Tots els guanyadors del Concurs, hauran de personar-se aquest dia per a recollir el seu premi. La no-assistència s’interpretarà com a renúncia al mateix.
L’organització posarà a la disposició dels intèrprets que participen en el Concert de Clausura un pianista acompanyant.
El programa del Concert de Clausura es consensuarà amb la comissió organitzadora del Concurs.
.
10. PROMOCIÓ MODALITAT A
Els guanyadors en la Modalitat A de cadascuna de les distintes especialitats, participaran en el Concert de Clausura del Concurs.
.
11. ACCEPTACIÓ
La inscripció en el Concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.
Organitza:Excm. Ajuntament de Xàtiva
Regidoria de Conservatori
Col·laboren:Generalitat Valenciana
CulturArts
Diputació de València
Conservatori Professional Luís Milán
.
.
RELACIÓ D’OBRES OBLIGADES
XIX CONCURS DE JÓVENS INTÈRPRETS “CIUTAT DE XÀTIVA” 2020
PIANO
MODALITAT A
Un estudio, a escollir, de Chopin o Liszt i una peça de I. Albéniz (Navarra, La Vega, o una de Suite Iberia), E. Granados (Las Goyescas) o Manuel de Falla (Fantasía Bética o dues de les quatre peces espanyoles).
.
MODALITAT B
Un estudio a escollir de Chopin
i un primer temps d’una sonata Clàssica
.
MODALITAT C
Un preludi i fuga del “El Clave Bien Temperado” de Bach (Vol. 1 o 2)
i una obra romàntica de durada curta (vals o nocturns de Chopin, improntus de Shubert…)
.
VENT-METALL
TROMPETA
MODALITAT A
ConcertH. Tomasi
MODALITAT B
Concert núm. 1W. Brandt
MODALITAT C
Eolo el ReyF. Ferrán
.
TROMPA
MODALITAT A
Adagio i AllegroR. Schumann
MODALITAT B
Tema i variacions per a trompa i pianoF. Strauss
Edició Tot per l’aire
MODALITAT C
Rondó en Mi b Major KV.371W. A. Mozart
Edició Billaudot
.
TROMBÓ
MODALITAT A
BalladeF. Martin
MODALITAT B
Capriccio di CameraB. Krol
MODALITAT C
Andante et AllegroJ. Ed. Barat
.
BOMBARDÍ
MODALITAT A
La GrutaD. Niñerola
MODALITAT B
BerniaJ.S. González
MODALITAT C
DropsA. García
.
TUBA
MODALITAT A
Sonata del Angel CaídoF. Ferrán
MODALITAT B
La Sonata núm. 1 1r. TempsXimo Cano
MODALITAT C
enTUBAtJ. S. González
.
VENT-FUSTA
FLAUTA
MODALITAT A
Sonata op. 21S. Brotons
MODALITAT B
Concertino de C. Chaminade
MODALITAT C
Solo en Sib MajorE. Arrieta
Edición Tot per l’aire
.
OBOÉ
MODALITAT A
Concierto en un movimiento para oboe y orquesta Op. 45 de EUGENE GOOSSENS.
MODALITAT B
Fantasia Pastoral Op. 37 E. Bozza
MODALITAT C
Primer Solo de Concurs Op. 33 C. Colin
.
CLARINET
MODALITAT A
BucoliqueE. Bozza
MODALITAT B
SonatinaB. Martinú
MODALITAT C
ConcertinoC. Weber
.
SAXÒFON
MODALITAT A
-mi b- Preludi, cadència i finalP. Dessenclos
-si b-Estudio de ConcertJ. Menéndez
MODALITAT B
-mi b- DivertimentoR. Boutry
-si b-Historia de un TangoA. Piazzola
MODALITAT C
-mi b- Sonatine Sportive A. Tcherephine
-si b-Primer solo Andante i BoleroJ. Demersseman
.
FAGOT
MODALITAT A
Concerto A Fagoto PrincipaleG. Rossini
(II Largo i III Rondó) Ed. Hofmeister
MODALITAT B
Sonata for bassoon and pianoC. Saint-Saëns
Ed. Master Music Publications
MODALITAT C
Burlesque pour Bassoon et pianoE. Bozza
Ed. Alphonse Leduc
.
CORDA – FREGADA
VIOLÍ
MODALITAT A
1r Mov. amb cadència Concert núm. 5W.A. Mozart
MODALITAT B
1r Mov. amb cadència Concert núm. 4W.A. Mozart
MODALITAT C
1r Mov. amb cadència Concert núm. 3W.A. Mozart
.
VIOLA
MODALITAT A
Concert per a viola i orquestra en Re Major Op.1
1r Mov. amb cadència C. StamitzMODALITAT B
Konzertstük G. Enesco
MODALITAT C
Sonata núm. 1 Op. 240 D. Milhaud
.
VIOLONCEL
MODALITAT A
1r Mov. Concert en Re MJ. Haydn
MODALITAT B
1r Mov. Concert en Do MJ. Haydn
MODALITAT C
Concert núm. 3 en Sol Major L. Boccherini “
.
A Xàtiva, 27 de novembre de 2019
.

Font: Ajuntament de Xàtiva

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.