RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2011 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 14 DE 2011) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 4 D’OCTUBRE DE 2011, A LES  13,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

    
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día quatre d’octubre de dos mil onze, a les tretze (13,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.
La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA RELATIVA A  A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI D’ARREPLEGA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA URBANA DEL MUNICIPI DE CANALS

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col•legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
    
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
    b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0929S02.D11).

Canals a 29 de setembre de 2011.

EL VICESECRETARI
                                               L’ ALCALDE-PRESIDENT

José Antonio Martínez Damiá    Ricardo Cardona Mollá

Comentaris Facebook

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.