Convocàtoria Ple Extraordinari per al proper dia 15 de maig de 2017

Resolució de l’alcaldia, de data 10 de maig de 2017, sobre convocatoria de la sessió extraordinária (ple número 5 de 2017) del ple d’aquest ajuntament, per al proper dia 15 de maig de 2017, a les 20,00 hores, en el saló de sessions.

N O T I F I C A C I O : L’Alcalde-President, ha dictat al dia de la data el següent: “RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 10 DE MAIG DE 2017, SOBRE CONVOCATÓRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA (PLE NÚMERO 5 DE 2017) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 15 DE MAIG DE 2017, A LES 20,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/J 985, de 2 d’abriI, Reguladora de les Bases de Régim Local, i de conformitat amb el que l’article 46 de l’esmentada Llei 771985 en relació amb ets articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistonal, el dia 15 de maig de dos mil desset, a les vint hores (20,00 hores) en primera convocatória. De no existir el quórum legalment establert per a la celebració de la sessió, se celebrará, en segona convocatória, sense caldre una nova notificació, el dia 17 de maig de 2017 a la mateixa hora. La sessió transcorrerá d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. DACIÖ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS PART RESOLUTIVA

2. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE SOCIETAT, CULTURA, D’URBANISME I MEDI AMBIENT. ’

” 2.1. PROPOSTA DEL REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÓMICA AMMB RELACIÓ AL ‘ .) CONVENI DE COL LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CANALS I CAIXA POPULAR-CAIXA ‘ .J RURAL C.C.V. PER A AFAVORIR I DONAR SUPORT A LA CREACIÓ DE PROJECTES i MPRENDEDORS I D’AUTOOCUPACIÓ DESEMVOLUPATS A LA LOCALITAT DE CANALS (CI ”” “ /2017). o! a ‹ a G zcÉ. 2.2. PROPOSTA DE LA REGIDORIA DELEGADA DE L’AREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT DE 6 D’ABRIL DE 2017 SOBRE APRECIACIÓ D’EXISTENCIA DE CAUSA DE PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ I DE DECLARACIÓ COM A DESERT DEL CONCURS DE PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT D’EXECUCIÓ NÚM. 12 (CI 7/2017). 2.3. PROPOSTA REGIDOR DELEGAT D’URBANISME SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS I SOL LICITUD DE DECLARIÓ D’URGENT OCUPACIÓ DELS BÉNS I DRETS SUBJECTES A EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE “JARDI DEL PARC L’ERMITA I CARRER” (CI 7/2017).

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA, BENESTAR SOCIAL I GOVERN OBERT, DE 14 DE MARÇ DE 2017.

3.1. PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA, DE 4 D’ABRIL DE 2017, SOBRE INICI DE PROCEDIMENT, PER LA GENERALITAT VALENCIANA, EN ORDRE A LA CONCESSIÓ DE LA CREU AL MÉRIT POLICIAL AMB DISTINTIU BLAU, A MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL DE CANALS, A L’EMPAR DEL DECRET 124/2013, DE 20 DE SETEMBRE, DEL CONSELL.(CI 4/2017) Dlaça ü e Ia Vi Ia . 9 • 4Ó6 50 CANALS (Va I e ncia)

4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES.

4.1. PROPOSTA DE LA REGIDORIA-DELEGADA DE ECONOMIA DE DATA 7 D’ABRIL DE 2017 PER A L’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ D’US DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRE L’HARMONIA, NÚM 44 (CADASTRALMENT 66) A LA ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I MALALTS D’ALZEHIMER I ALTRES DEMÉNCIES DE CANALS.(C. 1.6/2017)

4.2. PROPOSTA DEL REGIDOR-DELAGAT D’ECONOMIA DE 25 D’ABRIL DE 2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS MITJANÇANT CONCESIÓ DE CRÉDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÉDITS FINANCIAT AMB EL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESSES GENERALS. EXP. N° 4/17.(C. I.6/2017)

SEGON. Notificar la present Resoluciõ als Srs. Regidors integrants de I’õrgan col legiat, advertint-los que, conforme al que disposa I’art. 12.1 de I’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb I’anteIaciõ necessária qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessiõ.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocalória una cópia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa: a), podrá interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix órgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat del Contenciós Administratiu terñtorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot aixó d’acord amb alló que preveu la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Adminislratiu Comú de les Administracions Públiques. b) tot aixó sense peguí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0510501.D17).”

Comentaris Facebook

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.