L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 de gener de 2020 va aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2020.
De conformitat amb allò establert a l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’exposa al públic l’acord esmentat per termini de 15 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular reclamacions. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició pública no es presentés cap reclamació.
Podran presentar reclamacions aquells que reuneixin els requisits regulats a l’art. 170.1 del Text Refós anteriorment citat, únicament pels motius previstos a l’apartat 2 del mateix article.
L’expedient es podrà examinar a la Intervenció Municipal d’aquest Ajuntament.
En Vallada, a 28 de gener de 2020.-L’alcaldessa, M.ª José Tortosa Tortosa.
2020/1359

Descarregar en PDF BOP núm. 24 de 05/02/2020

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.