Huí plenari extraordinari

Resolució de l’alcaldia, de data 11 d’abril de 2017, sobre convocatòria de la sessió extraordinària (ple número 4 de 2017) del ple d’aquest ajuntament, per al proper dia 19 d’abril de 2017, a les 21,00 hores, en el saló de sessions.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que l’article 46 de l’esmentada Llei 771985 en relació amb les mides 78, 80182 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ Extraordinària DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el dia 19 d’abril de dos mil desset, vint-i-una hores després (21,00 hores) en primera convocatòria. En cas de no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, el dia 21 d’abril de 2017 a la mateixa hora. La sessió transcorrerà d’acord amb el següent ORDRE DEL DIA PART RESOLUTIVA

1. PROPOSICIÓ DEL REGIDOR D’URBANISME SOBRE NO ADMISSIÓ DE FULL D’APREUAMENT FORMULAT PER LA MERCANTIL PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS CARRERES BALLESTER S.L., EN RELACIÓ AMB LA FINCA REGISTRAL N° 12.148 DE CANALS.

2. PROPOSICIÓ DEL REGIDOR D’URBANISME SOBRE NO ADMISSIÓ DE FULL D’APREUAMENT FORMULAT PER LA MERCANTIL PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS CARRERES BALLESTER S.L., EN RELACIÓ AMB LA FINCA REGISTRAL N°7.407 DE CANALS.

3. PROPOSICIÓ DE ALEGACIONS QUE INTERPOSA L’AJUNTAMENT DE CANALS EN EL PLAÇ D’AUDIÈNCIA ATORGAT PER ACORD DE LA C.T.U. DE 27.03.2017 (SOBRE PROPOSTA DE DENEGACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’HOMOLOGACIÓ I PLA PARCIAL INDUSTRIAL EL CORCOT DE CANALS).

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa raïl. 12,1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidas la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa: a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat del Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdós casos des de l’endemà a la notificació de la present, tot això d’acord amb allà que preveu la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 13 de juliol!, de 1998, i la Llei 39/2015, dl d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0411S02.D17).”

Més informació al següent enllaç:http://bit.ly/2oRoCPt

Comentaris Facebook

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.