Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA AUTOMÀTICA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

NOTIFICACIÓ SOBRE CONVOCATÒRIA AUTOMÀTICA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  (PLE NÚMERO 18 DE 2011), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 24  DE NOVEMBRE DE 2011, A LES  12,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

    Havent-se presentat sol.licitud de celebració de ple extraordinari, a l’empara d’allò previst per l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, mitjançant escrit dels Grups Municipals Gent de Canals, Compromís i PSPV-PSOE  (Registre d’entrada Municipal núm. 7148 de 25.10.11).

Havent-se complit el día 12 de novembre  el termini de quinze dies, previst pel mateix art. 46.2.a) de la LRBRL, sense que s’haja convocat el ple extraordinari demanat, queda convocat automàticament per al desé día hábil següent a la finalització de l’esmentat termini, a les 12 hores.
En absència del President o de qui legalment haja de sustituïr-lo, el Ple quedarà vàlidament constituït sempre que concòrrega el quórum requerit en la lletra c) de l’article 46.2 de la LRBRL, i en eixe cas serà presidit pel membre de la Corporació de major edad entre els presents.

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.-  MOCIÓ PRESENTADA, AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 7148 DE 25 D’OCTUBRE DE 2011, PELS GRUPS MUNICIPALS GENT DE CANALS, COMPROMÍS I PSPV-PSOE.

     La qual cosa es notifica en compliment d’allò previst per l’article 46.2.a) de la LRBRL

Canals a 14  de novembre de 2011.

El Vicesecretari

Fdo.-José Antonio Martínez Damiá.

SR./SRA. REGIDOR/RA ELECTE/A DE  L’AJUNTAMENT DE CANALS
 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.