Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT PER AL PROPER DIA 23 DE JULIOL DE 2009

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE JULIOL DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT (PLE NÚMERO 20 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 23 DE JULIOL DE 2009, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día vint-i-tres de juliol de dos mil nou, a les catorce hores (14,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.- RATIFICACIÓ DE L’URGENCIA DE LA SESSIÓ.

2.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, DE PROMOCIÓ SOCIO-ECONÒMICA, FIRA I FESTES.
2.1.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERÍA D’EDUCACIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL “LA TORRETA”.

2.2.- CREACIÓ DE DUES PLACES D’AUTOTAXI IDENTIFICADES AMB ELS NÚMEROS 6 I 7, INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I APROBACIÓ DELS PLECS QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS, DE DUES LLICÈNCIES D’AUTOTAXI PER AL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS AMB AUTOMÒBILS DE TURISME.
3.- PROPOSTA DE L’ALCALDÍA SOBRE CORRECCIÓ D’ERRADA MATERIAL EN L’ACORD PLENARI DE 17 DE JULIOL DE 2009, RELATIU AL PLÀ ESPECIAL DE RECOLZAMENT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.


SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0722S01.D09).

Canals a 22  de juliol de 2009.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.