Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE NÚMERO 02 DE 2013),

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 4 DE MARÇ DE 2013, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE NÚMERO 02 DE 2013), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 7 DE MARÇ DE 2013, A LES  18,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día 7 de març de dos mil tretze, a les divuit hores (18’00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert, per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

PART RESOLUTIVA

 1.-  RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.   

  

 2. DICTÀMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL I SEGURETAT CIUTADANA.

 

             2.1.- PROPOSTA D’ALCALDIA AMB REALCIÓ A L’ADHESIÓ, DE L’AJUNTAMENT DE CANALS, AL CONVENI PER A LA CREACIÓ DE FONS SOCIALS D’HABITATGE, SUBSCRIT EN MINISTERI DE FOMENT, MINISTERI D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT, MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT, FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR I DIVERSES ENTITATS DE CRÈDIT.

 

            SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

            QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0304S01.D13).

Canals a 4 de març de 2013.

EL SECRETARI

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

José María Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.