RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 16 DE FEBRER DE 2010, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE NÚMERO 02 DE 2010), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 17  DE FEBRER DE 2010, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día deset de febrer de dos mil deu, a les catorze hores (14,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert, per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.-  RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’ADMINISTRACIÓ, HISENDA I  ESPECIAL DE COMPTES.

2.1. – AJUDA ECONÒMICA AL POBLE D’HAITÍ.

2.2.- EXPEDIENT PER A LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LA TAXA PER APROFITAMENT DEL SÒL, SUB-SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA PER EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0216S02.D10).”

Canals a 16  de febrer de 2010.

L’ ALCALDE-PRESIDENT

EL VICESECRETARI

Ricardo Cardona Mollá
José Antonio Martínez Damiá

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT (PLE NÚMERO 22 DE 2009) DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 22 DE SETEMBRE  DE 2009, A LES  19,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.