Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 16 DE FEBRER DE 2010, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE NÚMERO 02 DE 2010), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 17  DE FEBRER DE 2010, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día deset de febrer de dos mil deu, a les catorze hores (14,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert, per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.-  RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’ADMINISTRACIÓ, HISENDA I  ESPECIAL DE COMPTES.

2.1. – AJUDA ECONÒMICA AL POBLE D’HAITÍ.

2.2.- EXPEDIENT PER A LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LA TAXA PER APROFITAMENT DEL SÒL, SUB-SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA PER EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0216S02.D10).”

Canals a 16  de febrer de 2010.

L’ ALCALDE-PRESIDENT

EL VICESECRETARI

Ricardo Cardona Mollá
José Antonio Martínez Damiá

Sé el primero en comentar

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT (PLE NÚMERO 22 DE 2009) DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 22 DE SETEMBRE  DE 2009, A LES  19,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Sé el primero en comentar

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.