Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 04 DE 2013), DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 24 DE MAIG DE 2013, A LES 18,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 20 DE MAIG DE 2013, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 04 DE 2013), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 24 DE MAIG DE 2013, A LES 18,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Havent-se presentat sol.licitud de celebració de ple extraordinari per tractar tres mocions, a l’empar d’allò previst per l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, mitjançant escrit de 5 regidors dels Grups Municipals Gent de Canals (3) i Compromís (2) (Registre d’entrada Municipal núm. 2445 de 08.05.13).

 

Per mitjà de Providència de l'Alcaldia de data 17 de maig de 2013 s'ha sol·licitat, dels cinc firmants de la sol·licitud de ple extraordinari, autorització expressa per a incloure dins de l'orde del dia de la sessió extraordinària els punts següents:

1. Presa de possessió com a membre de la Corporació d'Antonio Manuel Orea Pedraza.

2. Dació en compte de l'escrit amb RE NÚM. 2670, del Grup Polític Municipal PSOE-PSPV, sobre integració en l'esmentat Grup del Regidor i adscripció concreta a les Comissions Informatives.

 

Per mitjà d'un escrit de data 20 de maig de 2013 (RE 2817) els tres regidors del Grup Gent de Canals firmants han autoritzat expressament la inclusió dels dos punts esmentats.

 

Per mitjà d'un escrit de data 20 de maig (RE 2827) els dos regidors del Grup Compromis firmants han autoritzat expressament la inclusió dels dos punts esmentats.

 

En virtut de quant antecedix resolc:

 

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día 24 de maig de dos mil tretze, a les divuit hores (18’00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert, per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

  1. PRESA DE POSSESSIÓ COM A MEMBRE DE LA CORPORACIÓ D'ANTONIO MANUEL OREA PEDRAZA.

 

  1. DACIÓ EN COMPTE DE L'ESCRIT AMB RE NÚM. 2670, DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PSOE-PSPV, SOBRE INTEGRACIÓ EN L'ESMENTAT GRUP DEL REGIDOR I ADSCRIPCIÓ CONCRETA A LES COMISSIONS INFORMATIVES

 

  1. MOCIÓ 1 SEGONS ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS  I COMPROMÍS , R.E. 2445 DE 8 DE MAIG DE 2013.

 

  1. MOCIÓ 2 SEGONS ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS  I COMPROMÍS , R.E. 2445 DE 8 DE MAIG DE 2013.

 

  1. MOCIÓ 3 SEGONS ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS  I COMPROMÍS , R.E. 2445 DE 8 DE MAIG DE 2013.

 

 

            SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

 

            QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0520S02.D13).

 

Canals a 20 de maig de 2013.

 

EL SECRETARI

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

José María Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.