Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 11 DE 2012)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 17 DE DICIEMBRE DE 2012, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 11 DE 2012), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012, A LES  19,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

 

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día 20 de desembre de dos mil dotze, a les dinou hores (19’00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert, per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.

           

PART RESOLUTIVA

      

     2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

 

-Minuta 05 de 12 de juliol de 2012.

 

 3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.

 

             3.1.- Proposta d’aprovació del Pressupost General, Annex d’Inversions i Bases d’Execució i la Plantilla de personal, de l’exercici 2013.

 3.2.-  Dació de comptes: Informe d’evaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del Pressupost General de l’exercici 2013.

             4.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA, DE 4 DE DESEMBRE DE 2012, RELATIVA A LA PRÓRROGA DEL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE.

 

             5.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA, DE 14 DE DESEMBRE DE 2012, RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET-LLEI 20/2012, DE 13-07-12, DE MESURES PER A GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT.

 

             6.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA SOLICITUT D’ASSUMPCIÓ, PER PART DE LA “JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO”, DE LA COMPETÈNCIA PER A SANCIONAR LES INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ COMESES EN LES VIES URBANES DE CANALS.

 

 

            SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

 

            QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 1217S02.D12).

 

Canals a 17 de desembre de 2012.

 

EL SECRETARI

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

José María Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.