Press "Enter" to skip to content

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA (PLE NÚMERO 21 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 11 D’AGOST

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 6 D’AGOST DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA (PLE NÚMERO 21 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 11 D’AGOST  DE 2009, A LES  13,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día ontze d’agost  de dos mil nou, a les tretze hores (13,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.
La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA D’ABOCAMENTS AL CLAVEGUERAM.
2.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, D’ADMINISTRACIÓ, HISENDA, PERSONAL I ESPECIAL DE COMPTES, RELATIU A DETERMINACIÓ DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I CONCRECIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU, DEL REGIDOR D. ANTONIO GIMENEZ MORERA.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0806S02.D09).
Canals a 6  d’agost de 2009.
L’ ALCALDE-PRESIDENT
EL SECRETARI

Ricardo Cardona Mollá
César Herrero Pombo
Subscribe
Notify of
guest

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x