Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 5 DE 2015)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍADE DATA 14 D’ABRIL DE 2015 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 5  DE 2015) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA  17  D’ABRIL DE 2015, ALES  18,30 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

 

                Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

 

PRIMER.Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial,el dia desset d’abril de dos mil quinze, a les divuit hores i trenta minuts (18,30 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

               

1.-ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’urbanisme i serveis públics.

 

                1.1.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ PUNTUAL DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL APROVAT A 31 DE DESEMBRE DE 2005 PER ALTA DE BÉNS  MOBLES,  EXPEDIENT 5/2015.

 

1.2.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ PUNTUAL DE L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL APROVAT A 31 DE DESEMBRE DE 2005, EN RELACIÓ AL BÉNS CONTINGUTS EN LA FITXA 381 D’AQUEST, MODIFICACIÓ PUNTUAL 2/2015.

 

1.3.- EXPEDIENT DE CESSIÓ D’ÚS D’EDIFICI LOCALITZAT AL C/ HARMONIA Nº 66, CADASTRALMENT 44.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

 

QUART.Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

                b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0414S01.D15).

 

Canals a 14 d’abril de 2015.

 

EL SECRETARI

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

 

 

José Mª Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.