Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 10 DE FEBRER DE 2012 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 02 DE 2012) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 15 DE FEBRER DE 2012, A LES  18,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

            Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día quinze de febrer de dos mil dotze, a les divuit hores (18,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

            1.-DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMIC-FINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.

            1.1.- RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ENTITAT PER A L’EXERCICI 2012.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0910S02.D12).

Canals a 10 de febrer de 2012.

EL VICESECRETARI

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

 

José Antonio Martínez Damiá

Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2011 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 22 DE 2011) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 28 DE DESEMBRE DE 2011, A LES  18,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

(más…)

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2011 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 17 DE 2011) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2011, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

(más…)

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 18 D’OCTUBRE DE 2011 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 16 DE 2011) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011, A LES  13,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

(más…)

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.