Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PER AL PROPER DIA 28 DE GENER DE 2010

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 25 DE GENER DE 2010 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 01 DE 2010) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 28 DE GENER DE 2010, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día VINT-I-VUIT de gener de dos mil deu, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.
La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.


PART RESOLUTIVA

2.- APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 25 de 26 de novembre de 2009.
-Minuta 26 de 27 de novembre de 2009.
-Minuta 27 de 22 de desembre de 2009.

3.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS I INFORMACIÓ DE 30 DE JUNY DE 2009.
3.1.-  ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BAR-CAFETERÍA MERCAT MUNICIPAL.
3.2.-  EATIM AIACOR.
3.3.- DACIÓ COMPTE ESCRIT GRUP MUNICIPAL POPULAR, NÚM. 8778 DE 16-12-09, SOBRE MODIFICACIÓ DE VOCALS TITULARS I SUPLENTS DE COMISSIONS INFORMATIVES.
3.4.- ADHESIÓ AL CONVENI D’AGRUPACIÓ D’EMPRESES FORSINCO, C.B. PER A LA FINANCIACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ DIRIGITS A TREBALLADORS EN ACTIU.

4.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, DE SANTITAT, CONSUM I MEDI AMBIENT.
4.1- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS AMBIENTALS AGENDA 21 LOCAL EXERCICI 2009.
4.2.- SOL·LICITUD D’AJUDES DESTINADES A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
4.3.- IMPORT DONATIU DE TEXLIMCA.
4.4.- INICI DE L’EXPEDIENT PER A DECLARAR BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL ELS ANTICS DIPÒSITS DE L’AIGUA POTABLE.
4.5.- ARXIU DE PROCEDIMENT SANCIONADOR PER A EXIGIR RESPONSABILITATS PER CAUSA D’INFRACCIONS EN MATÈRIA DE ABOCAMENTS AL CLAVEGUERAM PROCEDENT DE LA INDUSTRIA INPELSA, SA.(EXP. 2/2009)
4.6.- ARXIU DE PROCEDIMENT SANCIONADOR PER EXIGIR RESPONSABILITATS PER CAUSA D’INFRACCIONS EN MATÈRIA DE ABOCAMENTS AL CLAVEGUERAM PROCEDENT DE LA INDUSTRIA INPELSA, SA.(EXP. 4/2009)

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROJECTES A REALITZAR AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL, CREAT PEL REIAL DECRET LLEI 13/2009, DE 26 D’OCTUBRE, INCLOENT LES CORRESPONENTS MEMÒRIES D’INVERSIÓ.

6.-  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PROJECTES DE NATURALESA SOCIAL A REALITZAR AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL, CREAT PEL REIAL DECRET 13/2009, DE 26 D’OCTUBRE, INCLOENT LES CORRESPONENTS MEMÒRIES D’INVERSIÓ

7.-  PROPOSTA D’ APROVACIÓ DE PROJECTES A REALITZAR AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL, CREAT PEL REIAL DECRET LLEI 13/2009, DE 26 D’OCTUBRE, INCLOENT LES CORRESPONENTS MEMÒRIES D’INVERSIÓ (SUBMINISTRMENT INFORMÀTIC).

8.- PROPOSTA D’ADDENDA AL CONVENI SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE CANALS EN EL MARC DEL PLA ESPECIAL DE RECOLZAMENT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA «CONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURA TURISTICA SOCIOCULTURAL, PISCINA LÚDICA I ZONA D’ACTIVITATS INFANTILS»

9.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 22.01.10 SOBRE SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DESTINADA A CORPORACIONS LOCALS PER A PERSONES ADULTES, EJERCICI 2010.

10.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 22.01.10 SOBRE SOL.LICITUD SUBVENCIÓ DESTINADA A CORPORACIONS LOCALS PER AL MANTENIMENT DELS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS, EJERCICI 2010.

11.- RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE 13.01.10 SOBRE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES, PER AL SERVICI D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

12.- MOCIÓ DEL GRUP M. SOCIALISTA, R.E. 312 de 20 Gener de 2010.

13.- ASSUMPTES D’ URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

14.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

15.- PRECS I PREGUNTES.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0125S01.D10).

Canals a 25  de gener de 2010.

EL VICESECRETARI

L’ ALCALDE-PRESIDENT

José Antonio Martínez Damiá
Ricardo Cardona Mollá

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.