Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 01 DE 2014) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍADE DATA 27 DE ENERO DE 2014 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 01  DE 2014) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 30 DE GENER DE 2014, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

            Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER.Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial,el día trenta de gener de dos mil catorze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.  

PART RESOLUTIVA

            2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 09 de 26 de setembre de 2013.

-Minuta 10 de 28 de octubre de 2013.

-Minuta 11 de 28 de noviembre de 2013.

-Minuta 12 de 29 de noviembre de 2013.

 

          

            3.- ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

4.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

5. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

 

6. PRECS I PREGUNTES.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

 

QUART.Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0127S03.D14).

 

Canals a 27 de gener de 2014.

 

EL SECRETARI

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

José Mª Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.