Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 02 DE 2014)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍADE DATA 24 DE MARÇ DE 2014 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 02  DE 2014) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA  27 DE MARÇ DE 2014, ALES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

            Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER.Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial,el día vint-i-set de març de dos mil catorze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.     DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.           

 

PART RESOLUTIVA

           

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 13 de 23 de desembre de 2013.

 

 

3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.

3.1.- EXPEDIENT 2/2014 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

           

            3.2.-EXPEDIENT 1/2014 DE RECONEIXIMENT DE CRÈDITS.

 

 

4.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

4.1.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb “Asociación de Aerobic de Canals (ADAC)”.

 

4.2.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb “Asociación Fútbol Sala Aficionats de Canals (AFSAC)”.

 

            4.3.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb “Unión Musical Santa Cecilia”.

           

4.4– Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb “CLUB PÀDEL CANALS”.

 

4.5.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb “CLUB FEM BÀSKET”.

 

            4.6.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb “ASOCIACIÓN MUSICAL CANALENSE”.

           

4.7.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb “ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS, DE CANALS”

 

            4.8.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb PENYA CICLISTA LA FORCA

 

            4.9.– Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb SOCIETAT DE CASSADORS

 

            4.10.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb SOCIETAD COLOMBICULTURA CANALS

 

            4.11.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb PENYA HÍPICA QUATRE POTES

 

            4.12.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB COLOMBICULTURA LA REVOLTOSA –AIACOR

 

            4.13.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB DEPORTIVO DO-CHANG

 

            4.14– Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB CICLISTA EL PIÑÓN

 

            4.15.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb BASKET CLUB CANALS

 

            4.16– Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB VOLEIBOL CANALS

 

            4.17.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb el CLUB PILOTA A MA

 

            4.18.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb el CLUB BALO A MA

 

            4.19.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb UNIÓN DEPORTIVA CANALS

 

            4.20.– Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB FÚTBOL SPORTING CANALS

 

            4.21.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB FRONTENIS CANALS

                  

            4.22..- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb ESCORA CLUB DE FÚTBOL

 

            4.23.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB DE PESCA CANALS

 

            4.24– Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb SOCIEDAD ORNITOLÓGICA LA UNIÓN

 

            4.25.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB DE BALL ESPORTIU

 

            4.26.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB D’ESCACS ELS VOLTORS

 

            4.27.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB KARATE CANALS

 

            4.28.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB DE NATACIÓN LA COSTERA

 

            4.29– Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb AEROBIC FITNESS CANALS

 

            4.30.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB MUNTANYA I ESCALADA DIRECTE AL CIM

 

            4.31.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb MOTOCLUB TORMO CANALS

 

            4.32.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb CLUB MONTAÑA PEÑA HIMALAYA

 

            4.33.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb FÚTBOL CLUB CANALENSE

 

4.34.- Proposta amb relació a la concesió de subvencions nominatives i aprovació del conveni amb Club de atletismo canals

 

4.35.- Proposta del regidor delegat d’urbanisme, amb relació al projecte de modificació puntual de L’ORDENANÇA de L’ÀREA industrial les moles de canals.

           

            4.36.- Proposta del regidor delegat de patrimoni, amb relació a lA cessió d'ús de nau del polígon industrial les moles a l'associació de festers de sant antoni abat de canals.

           

            4.37.- Propuesta de la alcaldía presidencia, SOBRE corrección de error material en LA CERTIFICACIÓN NOVENA Y FINAL DE LA OBRA "URBANIZACIÓN COMPLETA ZONA DE HORTS”.

           

            4.38.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA, RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DELA ALCALDÍA DE 25 DE FEBRERO DE 2014 SOBRE LA APROBACIÓN DEL CONVENIO SINGULAR DE COLABORACIÓN QUE SUSCRIBEN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE CANALS PARA LA ACTUACIÓN “EDIFICIO DE REUNIÓN PARA MAYORES FASE II”.

           

            4.39.- PROPOSTA DE RENOVACIÓ D'ADHESIÓ AL CONVENI FIRMAT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT, I L'ENTITAT ECOEMBALEJES ESPAñA S.A., DE DATA 10 DE DESEMBRE DEL 2013

           

            4.40.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSSES EN EL pLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS 2014.

           

            4.41.- Escrit presentat per el regidor del Grup Municipal de Gent de Canals, amb data 26 de febrer de 2014, RE nº 1046 de 26 de febrer de 2014.

           

4.42.- Escrit presentat per el regidor del Grup Municipal de EUPV, amb data 4 de març de 2014, RE nº 1173 de 4 de març de 2014.

           

4.43.- MOCIÓ A FAVOR DE L'AMPLIACIÓ DEL MANDAT DE LA MINURSO AMB COMPETÈNCIES EN LA VIGILÀNCIA DELS DRETS HUMANS AL SÀHARA OCCIDENTAL.

           

 

5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.

            5.1.- PROPOSTA D’ALCALDIA, DE 6 DE FEBRER DE 2014, SOBRE AUTORITZACIÓ DE  COMPATIBILITAT DE D. VICENT APARICIO GUADAS.

 

            5.2.-  PROPOSTA D’ALCALDIA, DE 7 DE FEBRER DE 2014, SOBRE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.

 

            5.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A NOMENAMENT DE REPRESENTANT D’AQUESTA CORPORACIÓ EN EL CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS.

 

            5.4.- PROPOSTA D’ALCALDIA, DE 4 DE MARÇ DE 2014, RELATIVA A L’ADHESIÓ, I DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS TITULAR I SUPLENT, D’ESTA CORPORACIÓ EN EL FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT.

 

            5.5.-  PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE, DE 4 DE MARÇ DE 2014, SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LA DONA-8 DE MARÇ DE 2014, SEGONS MOCIÓ AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.164 DE 4 DE MARÇ DE 2014.

 

            5.6.-  PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER CANALS, DE 7 DE MARÇ DE 2014, SOBRE AUTORITZACIONS DE TRANSPORT PER CARRETERA, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.225 DE 6 DE MARÇ DE 2014.

               

            5.7.- MOCIÓ AMB PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.231 DE 7 DE MARÇ DE 2014.

 

            5.8.-  MOCIÓ AMB PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL EUPV, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.291 D’10 DE MARÇ DE 2014.

 

            

 6.- ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

 

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

 

7.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

8. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE DATA 20-06-11,D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

 

            9.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD PRÉS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE 12 DE FEBRER DE 2014, SOBRE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2013.

       

10. PRECS I PREGUNTES.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

 

QUART.Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0324S01.D14).

 

Canals a 24 de març de 2014.

 

EL SECRETARI

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

José Mª Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

 

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.