Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 08 DE 2014) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍADE DATA 22 DE SETEMBRE DE 2014 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 08  DE 2014) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA  25 DE SETEMBRE DE 2014, ALES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

            Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER.Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial,el día vint-i-cinc de setembre de dos mil catorze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.     DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.           

 

PART RESOLUTIVA

           

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 5 de 29 de maig de 2014.

-Minuta 6 de 4 de juliol de 2014.

-Minuta 7 de 10 de juliol de 2014.

 

3.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICO-FINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.

 

  3.1.-  EXPEDIENT DE APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE 2013.

 

  3.2.-  EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 16/14.

 

  3.3.-  MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS DE 04/09/14 (R.E. Nº 4511).

 

  4.-   DACIÓ COMPTES ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2014.

 

  5.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL I SEGURETAT CIUTADANA.

 

            5.1.- PROPOSTA D’ACORD, SEGONS MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR, AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 4006 DE 30-07-14, PER A RECOLZAR LA REFORMA DELA LLEI ELECTORAL I PROMOURE L’ELECCIÓ DIRECTA DE L’ALCALDE.

 

            5.2.- PROPOSTA D’ACORD, SEGONS MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PSPV, AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 4318 DE 26-08-14, INSTANT AL GOVERN D’ESPANYA A REBUTJAR LA MODIFICACIÓ DELA LOREG QUE PROPOSA EL PP PER TRIAR DIRECTAMENT ALS ALCALDES I ALCALDESSES.

 

               5.3.- DACIÓ DE COMPTE D’INFORME EMÉS PEL TÈCNIC MEDI DE GESTIÓ AMBIENTAL, AMB DATA 5 DE SETEMBRE DE 2014, SOBRE LA SITUACIÓ DE LES PALMERES EN DIVERSOS LLOCS DE LA POBLACIÓ.

 

               6.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

 

               6.1.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES INCLOSES EN EL PLA D’ACTUACIONS PROGRAMADES BIENNI 2014/2015 DE L’EXCMA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA.

            

               6.2.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D'OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL DE NUCLIS 2014.

            

               6.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE PATRIMONI SOBRE APROVACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA DESAFECTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE BÉNS MUNICIPALS.

            

   6.4.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ PUNTUAL DE L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL APROVAT A 31-12-2005 PER ALTA DE BÉNS MOBLES (EXP 2/2014).

 

   7.- PROPOSICIÓDE L'ALCALDIA, DE 18 DE SETEMBRE DE 2014, AMB RELACIÓ A LA DESAFECTACIÓ DE L’EDIFICI SITO A CANALS, AL CARRER HARMONIA NÚM. 66 (ABANS 44).

 

   8.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA, DE 22 DE SETEMBRE DE 2014, SOBRE APROVACIÓ D’INFORME SOBRE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CAPTACIÓ I ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE CANALS.

            

                9.- ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

   10.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

 

  11.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE DATA 20-06-11,D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

       

  12.- PRECS I PREGUNTES.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

 

QUART.Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0922S01.D14).

 

Canals a 22 de setembre de 2014.

 

EL VICESECRETARI

 

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

José a. Martínez Damiá

Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.