Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 1 DE 2013)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 28 DE GENER DE 2013 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 1 DE 2013) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 31 DE GENER DE 2013, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

 

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día trenta-ú de gener de dos mil tretze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.

           

PART RESOLUTIVA

      

     2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 08 de 7 de novembre de 2012.

-Minuta 09 de 29 de novembre de 2012.

-Minuta 10 de 30 de novembre de 2012.

-Minuta 11 de 20 de desembre de 2012.

 

            3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.

            3.1.- PROPOSTA D’ACORD SEGONS PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEL GRUP SOCIALISTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERE AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE.

           3.2.- DACIÓ DE COMPTE D’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMES PREVISTOS PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS SEGONS L’ART. 4 DE LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2012.

 

             4.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.

           

             4.1.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS, SEGONS MOCIÓ PRESENTADA AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 148 DE 16 DE 9 DE GENER DE 2013.

 

            5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

 

5.1.- PROPOSTA SEGONS MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, AMB DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2012, R.E. Nº 6437.

 

5.2.- DACIÓ DE COMPTE RELATIVA A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS.

 

         

            6.- DACIÓ DE COMPTE D’ESCRIT DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2012 (R.S. Nº 12375), EN ORDRE A LA REVERSIÓ AL MUNICIPI DE CANALS DEL SEU ECOPARC.

 

            7. ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

             8.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

             9.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

 

             10.- PRECS I PREGUNTES.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

 

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0128S02.D13).

 

Canals a 28 de gener de 2013.

 

EL SECRETARI

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

 

 

José Mª Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.