Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 13 DE 2011)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2011 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 13 DE 2011) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

    
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día vint-i-nou de setembre de dos mil onze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.
La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.
    
PART RESOLUTIVA
        
           2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

    -Minuta 09 de 11 de juliol de 2011.
       -Minuta 10 de 30 de juny de 2011.
       -Minuta 11 de 14 de juliol de 2011.
       -Minuta 12 de 2 d’agost de 2011.

      3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.
         3.1.  PRÒRROGA DEL CONTRACTE    PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE

      4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.
4.1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CANALS DE L’EXERCICI 2010.
4.2. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2010.
4.3. SOL.LICITUT D’ACCEPTACIÓ DE LÍNIA DE CRÈDIT ICO.
      5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.
5.1. APROVACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PARATGE NATURAL “CINC GERMANS”.
5.2. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES I DE MATERIAL ESPORTIU A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS, PER A L’ANY 2011.

6.  RATIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ D’ALCALDÍA , DE 29 DE JULIOL DE 2011, EN RELACIÓ A LA SOLICITUT D’AJUDES DIRIGIDES AL DESENVOLUPAMENT DE TALLERS DE FORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, PER A L’EXERCICI 2011.
     7.  DACIÓ COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDÍA, DE 9 DE SETEMBRE DE 2011, SOBRE ARXIU D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER A EXIGIR RESPONSABILITATS PER CAUDA D’INFRACCIONS EN MATÈRIA DE VESSAMENTS AL CLAVEGUERAM PROCEDENTS DE INPELSA (EXP. 1/2011).
8. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ALCALDÍA, DE  22 DE SETEMBRE DE 2011, RELATIVA A DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA EFECTIVA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA, DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS ECONÓMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES Y DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.
    
  9. ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

      10.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

      11.- PRECS I PREGUNTES.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col•legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
    
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
    b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0926S02.D11).

Canals a 26 de setembre de 2011.

EL VICESECRETARI
    L’ ALCALDE-PRESIDENT

José Antonio Martínez Damiá    Ricardo Cardona Mollá
 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.