Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINARIA (PLE NÚMERO 18 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 9 DE JULIOL DE 2009

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 6 DE  JULIOL DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINARIA (PLE NÚMERO 18 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 9 DE JULIOL DE 2009, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día nou de juliol de dos mil nou, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent


ORDRE DEL DIA

1.- DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.

PART RESOLUTIVA

2.- APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
Minuta 7 de 26 de març de 2009.
Minuta 11 de 7 de maig de 2009.
Minuta 12 de 11 de maig de 2009.
Minuta 16 de 19 de Juny de 2009.

3.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, DE PROMOCIÓ SOCIO-ECONÒMICA, FIRA I FESTES.
3.1.- SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS FESTIVES DE CARRERS, BARRIS I PEDANIES DEL MUNICIPI PER AL 2009.
3.2.- PROGRAMA DE LA FIRA DE SETEMBRE DEL 2009.

4.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I ESPORT.
4.1.- RATIFICACIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES AMB DESTINACIÓ A LA REALITZACIÓ D’OBRES DE RESTAURACIÓ PER LA CONSERVACIÓ DE BENS INMOBLES DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA QUE TINGUEN VALORS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I D’INTERÉS LOCAL.
4.2.- PRÒRROGA CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA INFANTIL “LA TORRETA”.
4.3.- RATIFICACIÓ DE LA SOL.LICITUD D’AJUDES PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’ELEMENTS DEL PATRIMONI ETNOLÒGIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
4.4.- DIES NO LECTIUS PER AL CURS ESCOLAR 2009-2010.

5.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS.
5.1.- SOL.LICITUD D’INICI DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ DE PARATGE NATURAL, PARTIDA CINC GERMANS.
5.2.-DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA MERCANTIL PRODEURCON, S.A., EN REFERÈNCIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’EQUIPAMENT SOCIAL CENTRE DE DIA, INCLÓS EN L’ÀMBIT DEL REIAL DECRET 9/2008, DE 20 DE NOVIEMBRE, PEL QUE ES CREA EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.
5.3.- INADMISSIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA MERCANTIL PRODEURCON, S.A., EN REFERÈNCIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’EQUIPAMENT CULTURAL , INCLÓS EN L’ÀMBIT DEL REIAL DECRET 9/2008, DE 20 DE NOVIEMBRE, PEL QUE ES CREA EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.
5.4.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PPOS 2009.
5.5.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PLÀ DE CAMINS RURALS 2009.
5.6.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PLÀ DE NUCLIS 2009.
5.7.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PLA D’ACTUACIONS PROGRAMADES 2009.
5.8.- RENOVACIÓ D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, MITJANÇANT LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE, I LA ENTITAT  ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
6.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, DE SANITAT, CONSUM I MEDI AMBIENT.
6.1.- BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT PER A ASSOCIACIONS MEDI AMBIENTALS DE CANALS I LES ACTIVITATS REALITZADES PER AQUESTES.
6.2.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS  PER AL VOLUNTARIAT AMBIENTAL  EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

7.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE 26 DE MAIG DE 2009, SOBRE SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ DEL MONT CONSORCIAT DE PROPIETAT MUNICIPAL V-3021 “LLOMETA LLADRES”, PER A L’APROFITAMENT DE CAÇA, PLA 2010.

8.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, RELACIONS INSTITUCIONALS I INFORMACIÓ DE 30 DE JUNY DE 2009.
8.1.- ADJUDICACIÓ APROFITAMENT DE CAÇA AL MONT V-3021 “LLOMETA LLADRES”.


9.- ASSUMPTES D’ URGENCIA (ARTS. 82.3 I  91.4 DEL ROF).
PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

10.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

11.- PRECS I PREGUNTES.


SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0706S04.D09).


Canals 6 de Julio de 2009.

EL VICESECRETARI
L’ALCALDE-PRESIDENT


-José Antonio Martínez Damiá-
-Ricardo Cardona Mollá-

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.