Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 3 DE 2013) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 22 DE MARÇ DE 2013 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 3 DE 2013) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 26 DE MARÇ DE 2013, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

    

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

 

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día vint-i-sis de març  de dos mil tretze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA RELATIVA A LA RENUNCIA AL CARREC DE REGIDOR FORMULADA PER D. FAUSTINO VILLANUEVA CALVO, AIXÍ COM ADOPCIÓ DE MESURES  OPORTUNES PER A LA SEUA SUSTITUCIÓ.

 

2. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.

 

PART RESOLUTIVA

           

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 01 de 31 de gener de 2013.

-Minuta 02 de 7 de març de 2013.

 

4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.

4.1.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 1/2013.

4.2.- PROPOSTA SEGONS MOCIÓ Nº 2  R.E. 801 PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS.

4.3. –PROPOSICIÓ SEGONS MOCIÓ Nº 1 R.E. 801 PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS.

4.4.  PROPOSICIÓ SEGONS MOCIÓ Nº 3  R.E. 801 PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS.

 

5.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.

            5.1.- PROPOSTA D’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA.

5.2.-  PROPOSTA D’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB L´ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CANALS AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L´IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE VALÈNCIA, PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D´ASSESSORAMENT JURÍDIC, MEDIACIÓ, INTERMEDIACIÓ I NEGOCIACIÓ SOBRE PRÉSTECS I ARRENDAMENTS RELATIUS A L'HABITATGE HABITUAL.

 

            5.3.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.125 DE 4 DE MARÇ DE 2013.

           

            5.4.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.126 DE 4 DE MARÇ DE 2013.

 

            5.5.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.127 DE 4 DE MARÇ DE 2013.

 

            5.6.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER CANALS, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 1.235 DE 8 DE MARÇ DE 2013.

 

            5.7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA, AMB RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE CANALS COM A CIUTAT SOLIDÀRIA AMB L’ALZHEIMER.

 

 

6. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

 

            6.1.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D'URBANISME I SERVICIS PÚBLICS RELATIVA A L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ U-3 DEL PGOU.

           

            6.2.- PROPOSTA DE L'ALCALDE EN RELACIÓ AMB EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CANALS I CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL C.C.V. PER A AFAVORIR I DONAR SUPORT LA CREACIÓ DE PROJECTES EMPRENEDORS I D'AUTOOCUPACIÓ DESENVOLUPATS EN LA LOCALITAT DE CANALS.

           

6.3.- PROPOSTA DE L'ALCALDE EN RELACIÓ AMB EL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDI GENERAL I L’ AJUNTAMENT DE CANALS.

 

6.4.- APROVACIÓ REGLAMENT D´ÚS D´INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE L´AJUNTAMENT DE CANALS.

           

6.5.- Aprovació d’inici d’expedient amb vista a la modificació puntual de PGOU, relativa a la modificación de la ordenanza del Area Industrial Les Moles

           

6.6.- Proposta d’11 de març de 2013, del regidor delegat d’urbanisme, obres i activitats al ple de l’ajuntament amb relació a la sol·licitud de revisió d’ofici efectuada pel sr. juan antonio giner sanchis i la sra. herminia tormo ferrer el 3 d’agost de 2012, amb número de regidtre d’entrada 4275, amb relació a l’expedient sancionador per infracció urbanística 14/2006.

           

            6.7.- Proposta dE 12 de març de 2013, de lA alcaldia presidència sobre acceptació de la delegació per a la contractació d’obres incloses en el plà provincial d’obres i serveis 2012/429.

           

            6.8.- PROPOSTA DE 12 DE MARÇ DE LA REGIDORA DELEGADA DE JOVENTUT SOBRE INICI DE PROCEDIMENT PER A LA CREACIÓ DEL I CONCURS D’ART URBA I GRAFFITTIS 2013 A CANALS.

           

7. PROPOSICIÓ SEGONS MOCIÓ R.E. 1298 PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS.

            8. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CANALS PER A L’EXERCICI 2012.

 

            9 DACIÓ DE COMPTE INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2012.

 

            10. ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

11. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

12. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

 

13. PRECS I PREGUNTES.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

 

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0322S02.D13).

 

Canals a 22 de març de 2013.

 

EL SECRETARI

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

 

 

José Mª Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.