Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 4 DE 2012)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 28 DE MAIG DE 2012 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 4 DE 2012) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 31 DE MAIG DE 2012, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

    
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día TRENTA-Ú de maig de dos mil dotze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.
    
PART RESOLUTIVA
        2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
-Minuta 03 de 28 de març de 2012.

             3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.
            
3.1.- PROPOSTA CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS GENT DE CANALS, PSPV- PSOE I EUPV SEGONS MOCIÓ PRESENTADA PER REGISTRE D´ENTRADA NÚM. 1621 DE 22-03-12.

3.2.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS SEGONS MOCIÓ PRESENTADA PER REGISTRE D´ENTRADA NÚM. 1674 DE 26-03-12.

3.3.- PROPOSTA DE LA ALCALDIA AMB RELACIÓ A LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA.

3.4.- -PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDIAMBIENT A LA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL I SEGURETAT CIUTADANA EN RELACIÓ AMB L’ADHESIÓ A LES CONDICIONS DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE ECO-GESTIÓN SELECTIVA S.L. (ECOGES) I EL AJUNTAMENT DE CANALS PER LA RECOLLIDA D’OLIS I GREIXOS VEGETALS GASTATS, EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC I HOSTALER AMB L’OBJECTIU DE LA SEUA VALORITZACIÓ I POSTERIOR REUTILITZACIÓ.

3.5.- PROPOSTA DE L 'ALCALDIA AMB RELACIÓ AL ARRENDAMENT DE LES NAUS 2 I 3 DE PROPIETAT MUNICIPAL I SITUATS AL POLÍGON INDUSTRIAL LES MOLES

    3.6.- PROPOSTA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES  MUNICIPALS.

3.7.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE 30 D’ABRIL DE 2012 EN RELACIÓ AMB LA PRÒRROGA DEL CONVENI, AMB LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL, DE FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS DE CANALS. CURS 2012-13.

3.8.-  DACIÓ COMPTE CONSTITUCIÓ CONSELL DE LA RÀDIO MUNICIPAL.

3.9.- PROPOSTA SEGONS MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS (REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 2718 DE 21 DE MAIG DE 2012).

      4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.
4.1. PROPOSTA SEGONS MOCIÓ PRESENTADA PEL G. M. GENT DE CANALS SOBRE RECLAMACIÓ DE DEUTES A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEUTORES A L’AJUNTAMENT DE CANALS (REGISTRE ENTRADA Nº 1673 DE 26.03.12).

    5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

5.1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL DE NUCLIS 2012.

    5.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL DE CAMINS RURALS  2012.

    5.3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA SOBRE ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES INCLOSES EN EL PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS 2012.

    5.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE CANALS D’APROVACIÓ DE LES BASES DELS PREMIS LITERARIS FRANCESC BRU I ARCADIO FERRER DE LES FESTES PATRONALS DE CANALS 2013.

    5.5.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE CANALS D’APROVACIÓ DE LES BASES DELS PREMIS DELS CARTELLS DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2013.

    5.6.- PROPOSTA SEGONS PROPOSICIÓ, QUE FORMULA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER CANALS. (REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 2692 DE 18 DE MAIG DE 2012).

    5.7.- PROPOSTA SEGONS MOCIÓ QUE PRESENTA EL G.M. GENT DE CANALS PER AL PLENARI ORDINARI DEL 31 DE MAIG DE 2012. (REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 2717 DE 21 DE MAIG DE 2012).

 
            6.- PROPOSICIÓ  DE L’ALCALDIA SOBRE FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL PER A L’ANY 2013.

    7.- PROPOSICIÓ RELATIVA A RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE 30 D’ABRIL DE 2012 SOBRE SOL.LICITUT D’ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA “LA DIPU TE BECA”.

    8.- PROPOSICIÓ RELATIVA A ELECCIÓ “REGINA DE LA FIRA 2012”.

             9.- DACIÓ COMPTE DE RESOLUCIÓ DE DATA 3 D’ABRIL DE 2012 RELATIVA A ARXIU DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 1/2012 A INPELSA.
              

              10. ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

             11.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

             12.- PRECS I PREGUNTES.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col•legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
    
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
    
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0528S01.D12).

Canals a 28 de maig de 2012.

EL SECRETARI

    L’ ALCALDE-PRESIDENT

José María Trull Ahuir    Ricardo Cardona Mollá

Sé el primero en comentar

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.