Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 5 DE 2012)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 10 DE JULIOL DE 2012 SOBRE RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 9 DE JULIOL DE 2012 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 5 DE 2012) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 12 DE JULIOL DE 2012, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

ANTECEDENTS
    
1. Per Resolució de l’alcaldía de data 9 de juliol de 2012 es convocá la sessió ordinària (ple número 5 de 2012) del ple d’aquest ajuntament, per al proper dia 12 de juliol de 2012, a les  21,00 hores, en el saló de sessions, disposant:

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día DOTZE de juliol de dos mil dotze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.
    
PART RESOLUTIVA
      
2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
-Minuta 04 de 31 de maig de 2012.

      3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.
3.1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROBACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011.

    3.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROBACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2011.

    3.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT SOBRE RECONEIXIMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

    3.4.- PROPOSTA DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL Nº 10/2006.

    3.5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS SEGONS L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE: 1er. i 2ón. TRIMESTRE DE 2012.

3.6.- PROPOSTA SEGONS MOCIÓ DE 02/07/2012 (R.E. 3649) PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

 4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.
            
4.1.-PROPOSTA DE L’ALCADÍA SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL COMITÉ DE SEGUIMENT I VALORACIÓ PREVIST EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’EL.LABORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.

    4.2.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA RELATIVA  A L’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ, I DESIGNACIÓ DE MEMBRES, DE LA COMISSIÓ PER A LA CONCRECIÓ MATERIAL, MITJANÇANT L’AMOLLONAMENT, DE L’ALTERACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE CANALS I L’ALCÚDIA DE CRESPINS

    5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

5.1.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS, DE 28 DE JUNY DE 2012 AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CANALS SOBRE EL PROJECTE RELATIU AL PLÀ ESPECIAL PLANTA DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS A LLANERA DE RANES.

5.2.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE FIRA I FESTES, DE 12 DE JUNY DE 2012, SOBRE APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES PER A LA FIRA DE SETEMBRE DE 2012.
6.- PROPOSICIÓ  DE L’ALCALDIA SOBRE CALENDARI ESCOLAR (DIES NO LECTIUS) PER AL CURS 2012-2013.
    7. PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT EN RELACIÓ AMB EL NOU PLÀ DE CREMES PER AL MUNICIPI DE CANALS.
 
    8.- PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI, RELATIVA A LA APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE ELS ASPECTES SOCIALS, JURÍDICS, TÈCNICS I FINANCERS DEL SERVEI PÚBLIC DE CENTRE DE DIA.

     9. ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

             10.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

             11.- PRECS I PREGUNTES.(…)

    2. Al moment de la convocatória no es trobava a secretaría la PROPOSTA DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI, RELATIVA A LA APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA SOBRE ELS ASPECTES SOCIALS, JURÍDICS, TÈCNICS I FINANCERS DEL SERVEI PÚBLIC DE CENTRE DE DIA al que fa referencia el punt 8, havent-se inclòs en l’ordre del día per error.
FONAMENTES DE DRET

    Únic. La  Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa en el seu artícle 105.2  disposa que les Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

    En virtut de quant antecedeix resolc:

    PRIMER. Rectificar l'error detectat, suprimint el contingut del punt 8 del ordre del dia, pel que aquest quedará conformat de la següent manera:
ORDRE DEL DIA

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.
    
PART RESOLUTIVA
        2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
-Minuta 04 de 31 de maig de 2012.

      3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.
3.1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROBACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2011.

    3.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROBACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2011.

    3.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT SOBRE RECONEIXIMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

    3.4.- PROPOSTA DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL Nº 10/2006.

    3.5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS SEGONS L’ARTICLE 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE: 1er. i 2ón. TRIMESTRE DE 2012.

3.6.- PROPOSTA SEGONS MOCIÓ DE 02/07/2012 (R.E. 3649) PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.

               4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.
            
4.1.-PROPOSTA DE L’ALCADÍA SOBRE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN EL COMITÉ DE SEGUIMENT I VALORACIÓ PREVIST EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’EL.LABORACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT.

    4.2.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA RELATIVA  A L’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ, I DESIGNACIÓ DE MEMBRES, DE LA COMISSIÓ PER A LA CONCRECIÓ MATERIAL, MITJANÇANT L’AMOLLONAMENT, DE L’ALTERACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE CANALS I L’ALCÚDIA DE CRESPINS

    5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

5.1.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS, DE 28 DE JUNY DE 2012 AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CANALS SOBRE EL PROJECTE RELATIU AL PLÀ ESPECIAL PLANTA DE TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS A LLANERA DE RANES.

5.2.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE FIRA I FESTES, DE 12 DE JUNY DE 2012, SOBRE APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES PER A LA FIRA DE SETEMBRE DE 2012.

              6.- PROPOSICIÓ  DE L’ALCALDIA SOBRE CALENDARI ESCOLAR (DIES NO LECTIUS) PER AL CURS 2012-2013.

    7. PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT EN RELACIÓ AMB EL NOU PLÀ DE CREMES PER AL MUNICIPI DE CANALS.
 
    8.- ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

             9.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

             10.- PRECS I PREGUNTES.(…)

    SEGON. Els altres termes de la Resolució queden com estaven.

    TERCER. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a) podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.    
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0710S01.D12).
Canals a 10 de juliol de 2012.
EL SECRETARI

L’ ALCALDE-PRESIDENT

José María Trull Ahuir
Ricardo Cardona Mollá
 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.