Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 7 DE 2013)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍADE DATA 8 DE JULIOL DE 2013 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 7  DE 2013) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 11 DE JULIOL DE 2013, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

           

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

 

PRIMER.Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial,el día onze de juliol de dos mil tretze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.

           

PART RESOLUTIVA

           

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 04 de 24 de maig de 2013.

-Minuta 05 de 30 de maig de 2013.

 

3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.

            3.1.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PSPV, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 3.598  DE 13 DE JUNY DE 2013.

 

            3.2.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL PSOE-PSPV, SEGONS ESCRIT AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 3.599  DE 13 JUNY DE 2013.

 

 

4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

 

            4.1.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D'URBANISME EN RELACIÓ AMB LA SOL·LICITUD EFECTUADA PER PROYEXVA, SLU, RELATIVA A LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL CORCOT.

            (CIM D’urbanisme i serveis públics7/2013 de17/06/2013).

 

            4.2.-Proposta del Regidor de Cultura, Fira, Festes i Turisme D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES PER A LA FIRA DE SETEMBRE DE 2012.

            (CIM D’urbanisme i serveis públics7/2013 de17/06/2013).

 

            4.3.- Moció que presenta el Grup Municipal Gent de Canals, respecte a l’us delcamp de futbol “Quatre Camins”

            (CIM D’urbanisme i serveis públics7/2013 de17/06/2013).

 

            4.4.-PROPOSTA AMB RELACIÓ AL CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE CANALS PER A L’ACTUACIÓ D’«ADQUISICIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE BOMBETES LED DE SUBSTITUCIÓ DIRECTA PER A EXTERIOR»

            (CIM D’urbanisme i serveis públics8/2013 de26/06/2013).

 

            5.- ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

6.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

7. DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

 

8. PRECS I PREGUNTES.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART.Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

 

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0708S02.D13).

 

Canals a 8 de juliol de 2013.

 

EL SECRETARI

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

 

 

José Mª Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.