Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 9 DE 2012)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2012 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 9 DE 2012) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2012, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

 

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día vint-i-nou de novembre de dos mil dotze, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.

           

PART RESOLUTIVA

      

     2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:

-Minuta 05 de 12 de juliol de 2012.

-Minuta 06 de 13 de setembre de 2012.

-Minuta 07 de 27 de setembre de 2012.

 

            3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.

             3.1.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE 26 D’OCTUBRE DE 2012, RELATIVA A LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES DE TELEFONÍA MÓBIL, EN COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 655/12 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, RECURS CONTENCIOS-ADMINISTRATIU 1066/2010.

3.2.- DACIÓ DE COMPTES: INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMES PREVISTOS PER AL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS SEGONS L'ART. 4 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE

 

             4.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.

           

             4.1.- – PROPOSTA DE L’ALCALDIA, DE 8 DE NOVEMBRE DE 2012, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI, PER A L’EXPLOTACIÓ DE L’ECOPARC DE CANALS, AMB EL CONSORCI DEL PLA ZONAL DE RESIDUS, ZONES X,XI I XII, ÀREA 2 DE GESTIÓ.

 

             4.2 – PROPOSTA D’ALCALDIA, DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 2012, RELATIVA A L’ACORD A ADOPTAR PER A LA DESIGNACIÓ DE CONSELLER GENERAL SUPLENT EN L’ASSEMBLEA GENERAL DE CAIXAONTINYENT.

 

              4.3.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ I TREBALL, DE DATA 1 D’CTUBRE DE 2012, SOBRE AUTORITZACIÓ DE DIES FESTIUS EN CANALS, A EFECTES ESCOLARS, DURANT EL CURS 2012/2013.

 

              4.4.- PROPOSTA DEL GRUP PSPV-PSOE, SEGONS MOCIÓ PRESENTADA AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 5430 DE 16 D’OCTUBRE DE 2012.

 

              4.5.- PROPOSTA DEL GRUP COMPROMÍS PER CANALS, SEGONS PROPOSICIÓ PRESENTADA AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 6097 DE 2012. 

 

              4.6.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDIAMBIENT EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DEL NOU PLA DE CREMES PER AL MUNICIPI DE CANALS.

 

 

            5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

 

5.1.- MOCIÓ RELATIVA AL IMPOST D’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

 

            6.- PROPOSICIÓ  DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB LES Alegacions a l’ ordenança Fiscal reguladora de la taXa pEr transferÈncia, transport, valoriTzació I el.Liminació de residus urbans.

 

            7. PROPOSICIÓ DEL GRUP PSPV-PSOE, SEGONS PROPOSTA PRESENTADA AMB REGISTRE D’ENTRADA MUNICIPAL NÚM. 6331 DE 23 DE NOVEMBRE DE 2012.

 

            8. ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

 

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

             9.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

             10.- DACIÓ DE COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DELEGACIÓ DEL PLE, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 115 DEL R.O.F.

 

             11.- PRECS I PREGUNTES.

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

 

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.1126S01.D12).

 

Canals a 26 de novembre de 2012.

 

EL VICESECRETARI

 

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

 

 

 

José Antonio Martínez Damiá

Ricardo Cardona Mollá

 

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.