Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 22 DE MARÇ DE 2012 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 3 DE 2012) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 28 DE MARÇ DE 2012, A LES  21,45 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
    
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día vint-i-vuit de març de dos mil dotze, a les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts (21,45 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. DACIÓ DE COMPTE DE DIFERENTS ASSUMPTES MUNICIPALS.
    
PART RESOLUTIVA
        2. APROVACIÓ,  SI ESCAU, DELS ESBORRANYS D’ACTES CORRESPONENTS A LES SEGÜENTS SESSIONS DE L’AJUNTAMENT PLE:
-Minuta 22 de 28 de desembre de 2011.
-Minuta 01 de 24 de gener de 2012.
          -Minuta 02 de 15 de febrer de 2012.

             3. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIÓ GENERAL Y SEGURETAT CIUTADANA.
            
    3.1.-  PROPOSTA RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE.

            3.2.-  RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE 27 DE GENER DE 2012, EN RELACIÓ A LA SOLICITUT DE SUBVENCIÓ DESTINADA A CORPORACIONS LOCALS QUE DESENVOLUPEN LA EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES, EXERCICI 2012.

            3.4.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE 10 DE FEBRER DE 2012, EN RELACIÓ A LA SOLICITUT DE SUBVENCIÓ DESTINADA AL MANTENIMENT DE GABINETS PSICOPEDAGÒGICS ESCOLARS DEPENENTS DE CORPORACIONS LOCALS, EXERCICI 2012.

            3.5.-  PROPOSTA EN RELACIÓ A LA DENÚNCIA DEL CONVENI ENTRE LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL DE LA GENERALITAT I L’AJUNTAMENT DE CANALS PER A LA GESTIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

            3.6.-  PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ D’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.

            3.7.- PROPOSTA PER A MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT I RÈGIM DE GOVERN DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE CANALS.

            3.8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIVA A DELEGACIÓ DEL PLE MUNICIPAL EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

            3.9.- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1366 DE 9 DE MARÇ DE 2012).

            3.10.- MOCIÓ GRUP MUNICIPAL POPULAR (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1367 DE 9 DE MARÇ DE 2012).

            3.11.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE 27 DE GENER DE 2012, EN RELACIÓ AMB LA SOLICITUT D’AJUDES PER A CENTRES I PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS GESTIONATS PER ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES, EXERCICI 2012.

      4. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.
4.1. PROPOSTA DE PREU PÚBLIC PER A LA REALITAZCIÓ DE L’ACTIVITAT FESTIVA DE “MOSTRA DE PAELLES” EN LA FIRA DE SETEMBRE.

4.2.- PROPOSTA DE PREU PÚBLIC PER A LA REALITAZCIÓ DE L’ACTIVITAT FESTIVA DE “ENCONTRE DE BOIXETERES” EN LES FESTES PATRONALS DE SANT ANTONI.

4.3.- PROPOSTA DE RECOENEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº2/12.

    5. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS.

5.1. PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA, FIRA, FESTES I TURISME PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL LOCAL DE LA FESTA.

5.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DATA 1 DE MARÇ DE 2012 AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE CANALS SOBRE RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NOVENA I FINAL DE L'OBRA “URBANITZACIÓ COMPLETA ZONA HORTS. EXTENSIÓ CASC”.

5.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME SOBRE DESPLEGAMENT DEL PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PLA PARCIAL MODIFICATIU DEL SECTOR LA TORRETA.
 
            6.- PROPOSTA  AMB RELACIÓ A LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DÍA.

            7.- PROPOSTA RELATIVA A l' APROVACIÓ DE LA NORMA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PELS SERVEIS I ACTIVITATS PRESTADES EN EL CENTRE DE DIA CANALS.

            8.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE VIGÈNCIA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I LA SECRETÀRIA D'ESTAT D'HISENDA (DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE) DE DATA 22 DE MAIG DE 2005, TRANSITÒRIAMENT DURANT L’EXERCICI DE 2012.

             9.- PROPOSTA D'ALCALDIA AMB VISTA A L'ADHESIÓ Al CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT DE CANALS PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF.

             10.- PROPOSTA DE L'ALCALDE EN RELACIÓ AMB L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE LA SUBVENCIÓ RURALTER-PAISATGE, EXERCICI 2010.

             11.- DACIÓ COMPTE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA, DE 21 DE MARÇ DE 2012, RELATIVA AL CESSAMENT DE REPRESENTANT PERSONAL DE L’ALCALDE EN TORRE CERDÀ.

              12.- DACIÓ COMPTE APROVACIÓ DE LA  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENTA L’EXERCICI DE 2011.

              13.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE INTERVENCIÓ AMB LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT, ALS EFECTES PREVISTOS EN EL REIAL DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL ES DETERMINEN OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.

            14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER CANALS (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1517 DE 16-03-12).

              15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1586 DE 21-03-12).

              16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DE CANALS (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1587 DE 21-03-12).

              17.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1616 DE 22-03-12).

              18.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1617 DE 22-03-12).

              19.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1618 DE 22-03-12).

              20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1619 DE 22-03-12).

              21.- MOCIÓ CONJUNTA  DELS GRUPS MUNICIPALS GENT DE CANALS, PSPV-PSOE, COMPROMÍS I EUPV (REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 1621 DE 22-03-12).

              22. ASSUMPTES D' URGENCIA (ARTS. 83 I  91.4 DEL ROF).

PART DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

             23.- DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA PRESES DES DE LA DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA, D’ACORD AL QUE DISPOSA L’ARTICLE 42 DEL R.O.F.

             24.- PRECS I PREGUNTES.
SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
    
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
    
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0322S01.D12).

Canals a 22 de març de 2012.

EL VICESECRETARI

L’ ALCALDE-PRESIDENT

José Antonio Martínez Damiá
Ricardo Cardona Mollá
 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 23 DE GENER DE 2012 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 01 DE 2012) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 26 DE GENER DE 2012, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

(más…)

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 21 DE SETEMBRE DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (PLE NÚMERO 23 DE 2009) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 24 DE SETEMBRE  DE 2009, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.