Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Convocatoria de plenari extraordinari

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 22 D’ABRIL DE 2010, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT (PLE NÚMERO 07 DE 2010), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 23  D’ABRIL DE 2010, A LES  12,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Havent-se presentat sol.licitud de celebració de ple extraordinari i urgent, a l’empara d’allò previst per l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, mitjançant escrit del Grup Municipal Socialista  (Registre d’entrada Municipal núm. 2401 de 22.04.10) i altre suscrit pels Grups Municipals Gent de Canals i Bloc Nacionalista Valencià (Registre d’entrada Municipal núm. 2420 de 22.04.10).

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día 23  d’abril de dos mil deu, a les dotze hores (12,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert, per a la celebració de la sessió, se celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.-  RATIFICACIÓ DE L’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
2.-  APROVACIÓ PRESENTACIÓ DE RECURS, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE CANALS, CONTRA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, MITJANÇANT ACORD DE 21 DE DESEMBRE DE 2009 (ANUNCI PUBLICAT AL BOP Nº 47 DE 25.02.10), DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L’OBRA PÚBLICA DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE RESIDUS URBANS DE LA ZONA X, XI, XII ÀREA DE GESTIÓ 2 DE LA C.V.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0422S01.D10).”

Canals a 22 d’abril de 2010.

EL VICESECRETARI

L’ ALCALDE-PRESIDENT

José Antonio Martínez Damiá
Ricardo Cardona Mollá

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Convocatoria de plenari extraordinari

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE DATA 1 D’ABRIL DE 2010, SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 06 DE 2010), DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 15  D’ABRIL DE 2010, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
(más…)

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Convocatoria de plenari extraordinari

ajuntament de canalsRESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE MARÇ DE 2010 SOBRE CORRECCIÓ D’ERROR EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINARIA (PLE NÚMERO 4 DE 2010) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 25 DE MARÇ DE 2010, A LES  21,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

(más…)

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Convocatoria de plenari extraordinari

Sesion de plenoRESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 9 DE MARÇ DE 2010 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA ( NÚMERO 03 DE 2010) DEL PLE  D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 23 DE  MARÇ DE 2010, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
(más…)

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.