Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Convocatoria de pleno

Fachada del AyuntamientoRESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA (PLE NÚMERO 24 DE 2009) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 12 DE NOVEMBRE  DE 2009, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día dotze de novembre  de dos mil nou, a les catorze hores (14,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.
La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.- DICTÀMENS  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I ESPORTS.

1.1.-  REPARTIMENT DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES LOCALS PER A L’ANY 2009.
1.2.- REPARTIMENT DE MATERIAL ESPORTIU A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS DE L’ANY 2009.

2.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA D’ABOCAMENTS DE CANALS.

3.- PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE REVISIÓ D’AUTORITZACIONS D’ABOCAMENTS INDUSTRIALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE CANALS.

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ D’OBRES EN EL PLA PROVINCIAL D’OBRES I SERVEIS PER A L’ANY 2010.

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ D’OBRES EN EL PLA DE CAMINS RURALS PER A L’ANY 2010-2011.

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ D’OBRES EN EL PLA  DE NUCLIS 2010-2011.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 1109S01.D09).

Canals a 9 de noviembre de 2009.

L’ ALCALDE
Per delegació

EL VICESECRETARI

Teresa Mollá Andrés
José Antonio Martínez Damiá

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.