Pulsa «Intro» para saltar al contenido

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍA DE DATA 7 DE DICIEMBRE DE 2011 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 21 DE 2011) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 13 DE DESEMBRE DE 2011, A LES  15,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día tretze de desembre de dos mil onze, a les quinze (15,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
            
     1. DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT DE SERVEIS ECONÒMICOFINANCERS I ESPECIAL DE COMPTES.
    1.1.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº10/11, BAIXES PER ANUL.LACIÓ DE CRÈDITS.
             1.2.- APROVACIÓ DE NORMA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER L’ASSISTÈNCIA A CELEBRACIÓ D’ESPECTACLES TEATRALS I MUSICALS.
             1.3.-  MODIFICACIÓ DE NORMA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER SERVEIS ESPORTIUS.

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col•legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
    
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un me davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
    
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.1207S01.D11).

Canals a 7 de desembre de 2011.

EL VICESECRETARI  José Antonio Martínez Damiá  

L’ ALCALDE-PRESIDENT  Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.