Pulsa «Intro» para saltar al contenido

ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE CANALS

PlenoExposició de Motius
El millor servici al ciutadà constitueix la raó de ser d’una Administració moderna, eficient i eficaç, d’acord amb els temps actuals. En este sentit l’imparable avanç de les tecnologies de la informació i de les comunicacions està afectant molt profundament a la forma i, inclús, al contingut de les relacions dels essers humans entre si i de les societats en què s’integren, proporcionant avantatges i possibilitats impensables fa només unes dècades. És per això que les Administracions han de comprometre’s amb la seua època i oferir als seus ciutadans totes les facilitats i beneficis que les noves tecnologies comporten.
La descentralització autonòmica i local iniciada en la Constitució precisa superar la barrera que continua distanciant encara el ciutadà de l’Administració, que no és una altra que la barrera que alça el temps i l’espai. Temps que cal dedicar per a la realització de molts tràmits i la necessitat desplaçaments, inclús per als tràmits més elementals.
L’Ajuntament de Canals està immers en un procés de modernització permanent en què prima la proximitat i qualitat del servei. En este context l’anomenada Administració Electrònica és un instrument adequat per a acostar l’Administració fins a la sala d’estar dels ciutadans o fins a les oficines o despatxos de les empreses i professionals, permetent-los relacionar-se sense cues ni esperes. A més d’això, les noves tecnologies faciliten l’accés als servicis públics a aquelles persones que abans tenien grans dificultats per a arribar a les oficines públiques per motius de localització geogràfica, de condicions físiques de mobilitat o altres condicionants.
Els ciutadans es relacionen amb el seu Ajuntament per distints canals (presencial, escrit, telefònic, telemàtic,…..) sent per exigència legal el Registre Municipal la porta d’entrada i eixida per a la recepció d’escrits i sol·licituds dirigits a l’Ajuntament i per a la remissió de què des del mateix es dirigeixen als ciutadans.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú al permetre l’establiment de registres telemàtics per a la recepció o eixida de sol·licituds, escrits i comunicacions per mitjans telemàtics (modificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre i per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària de 2003) obria el pas a la utilització de tals mitjans per a relacionar-se amb l’Administració. No obstant això la dita previsió és facultativa.
Recentment, la Llei 11/2007, de 22 de juny consagra la relació de les Administracions Públiques per mitjans electrònics com un dret dels ciutadans i com una obligació correlativa per a tals Administracions. Es dóna el pas del “podran” pel “deuran”, convertint-se el reconeixement de tal dret i la seua corresponent obligació en una exigència legal.
La present Ordenança reguladora del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Canals ve a complir a les previsions contingudes en l’article 24 i següent de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics que exigix l’aprovació d’una disposició de creació del registre, que en l’àmbit local formalment és una ordenança. S’anticipa així a l’obligació exigida en la Llei a totes les Administracions de tindre dispositius electrònics que permeten fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració abans de 31 de desembre del 2009.
Esta Ordenança constituïx un avanç decisiu més en el procés iniciat per a la implantació global d’una Administració Electrònica. L’Ajuntament de Canals, en l’exercici de la potestat d’autoorganització que li reconeix la legislació local (article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local) aprova esta Ordenança a fi de crear i regular, en el seu àmbit, el funcionament del dit Registre.

L’Ordenança s’estructura en dos títols, una Disposició Final, una Disposició Addicional i un annex d’especificacions tècniques.
En el títol Primer es disposa la creació del Registre Electrònic, es delimita l’objecte i l’àmbit d’aplicació d’esta Ordenança, els requisits per a l’accés al Registre, la protecció de dades i la cooficialitat de la llengua.

El títol Segon regula el funcionament del Registre Electrònic, la seua naturalesa i funcions, règim de funcionament, còmput de terminis, format dels documents, registre d’eixida i accessibilitat.

La Disposició Final Única es referix a l’entrada en vigor. La Disposició Addicional Única habilita la Junta de Govern Local per al desenvolupament de l’Ordenança i adaptació dels mitjans als ritmes tecnològics. Finalment, l’annex assenyala les característiques de l’aplicació informàtica de Registre Electrònic i requisits tècnics mínims per a l’accés i utilització del mateix.
Títol I
Disposicions Generals

Article 1. Objecte

La present Ordenança té com a objecte la creació i regulació del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Canals, en desplegament dels articles 24, 25 i 26 de la Llei 11/2007, d’11 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics.

Article 2. Àmbit d’aplicació

El Registre Electrònic de l’Ajuntament i les disposicions d’esta Ordenança seran aplicables a tots els òrgans i unitats administratives de les distintes àrees i delegacions de l’Ajuntament de Canals i organismes dependents del mateix.

El Registre estarà habilitat únicament per a la presentació d’escrits i sol·licituds, així com de documentació en format electrònic que puga completar els escrits i sol·licituds, respecte dels tràmits i procediments que es relacionen en la web municipal. Els escrits i comunicacions de tràmits no relacionats en la web no tindran efectes jurídics i es tindran per no presentats, comunicant-se a l’interessat la dita circumstància, per si considera convenient utilitzar qualsevol de les formes de presentació d’escrits davant de l’Ajuntament que preveu la legislació de procediment administratiu comú.

Article 3. Accés al Registre electrònic
De conformitat amb els articles 13 i següents de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, les persones interessades a realitzar la presentació de sol·licituds en el registre electrònic hauran de disposar d’un certificat electrònic reconegut en vigor. Els certificats admesos, així com les seues característiques, es faran públics en la seu electrònica de l’Ajuntament deCanals, accessible a través del portal municipal www.canals.es.

Para la realització dels tràmits les persones interessades hauran d’accedir la seu electrònica de l’Ajuntament de Canals, accessible a través del portal municipal www.canals.es.

Article 4. Protecció de dades

La utilització de les tècniques electròniques per l’Ajuntament de Canals, en l’àmbit del que disposa esta Ordenança, tindrà les limitacions establides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i reglaments de desplegament.

Article 5. Cooficialitat de la llengua

Es garantirà que les persones interessades puguen efectuar el tràmit de registre en l’idioma triat entre el castellà i el valencià. En absència de declaració expressa, s’entendrà que ha optat per l’idioma en què s’haguera dirigit a l’Administració.

Títol II

Registre Electrònic

Article 6. Naturalesa del Registre Electrònic

1. El Registre Electrònic s’integra en el Registre General Municipal d’entrada i eixida de documents, amb caràcter d’auxiliar i complementari del mateix, per a la recepció i emissió d’escrits, sol·licituds, i comunicacions que es remeten i expedisquen per mitjà de firma electrònica avançada, en l’àmbit dels tràmits i procediments que es determinen per la Junta de Govern Local i es publiquen en la web municipal.

2. La responsabilitat de la seguretat del Registre Electrònic correspon a la Delegació municipal a què l’Alcaldia delegue les atribucions corresponents al Registre General de l’Ajuntament de Canals.

Article 7. Funcions del Registre Electrònic
El Registre Electrònic realitzarà les funcions següents:

a) La recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions, així com de documentació en format electrònic que puga completar els escrits, sol·licituds i reclamacions, relatives als tràmits i procediments que s’especifiquen en la web de l’Ajuntament de Canals

b) La remissió d’escrits i comunicacions que es duguen a terme per mitjans electrònics.

c) L’anotació dels corresponents apunts d’entrada i eixida es realitzarà d’acord amb el que disposa la legislació aplicable de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

d) En cap cas, realitzarà funcions d’expedició de còpies segellades o compulsades dels documents que, si és el cas, es transmeten junt amb la sol·licitud, escrit o comunicació.
Article 8. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el Registre Electrònic

1. El Registre Electrònic admetrà la presentació per mitjans electrònics de sol·licituds, escrits i comunicacions relatives als tràmits i procediments que s’especifiquen en la web municipal. En la seu electrònica d’accés al registre figurarà la relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se en aquell.
La dita presentació tindrà caràcter voluntari per a les persones interessades, sent alternativa a la utilització dels llocs assenyalats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb l’excepció dels supòsits previstos en una norma amb rang de Llei.

2. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el Registre Electrònic tindrà idèntics efectes que l’efectuada pels altres mitjans admesos en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 9. Funcionament

1. Les persones interessades podran presentar sol·licituds, escrits i comunicacions en el Registre Electrònic de l’Ajuntament de Canals durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l’any.

2. El Registre Electrònic es regirà per la data i hora oficial espanyola, que figurarà visible en la direcció electrònica d’accés al mateix.

3. El Registre Electrònic emetrà pel mateix mitjà un missatge de confirmació de la recepció de la sol·licitud, escrit o comunicació en què s’indicarà si la sol·licitud ha sigut registrada correctament, junt amb una clau d’identificació de la transmissió del tipus número/any.

A continuació, la persona interessada podrà descarregar el justificant generat pel Registre Electrònic on figurarà la data i hora en què es va produir la recepció i les dades proporcionades per la persona interessada, així com la firma digital de l’òrgan competent, de manera que puga ser imprés o arxivat informàticament per la persona interessada i tindrà el valor de rebut de presentació a l’efecte del que disposa l’article 70.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

4. La persona usuària serà advertida que la no recepció del missatge de confirmació o, si és el cas, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència de la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.

5. Quan per raons tècniques el registre de la sol·licitud s’haja realitzat però la persona interessada no puga obtindre el justificant de presentació, podrà obtindre-ho posteriorment en qualsevol moment amb el número de registre corresponent a la seua sol·licitud.
6. Només quan concórreguen raons justificades de manteniment tècnic o operatiu podrà interrompre’s, pel temps imprescindible, la recepció de sol·licituds, escrits i comunicacions. La interrupció haurà d’anunciar-se a les potencials persones usuàries del Registre Electrònic amb l’antelació que, si és el cas, resulte possible. En supòsits d’interrupció no planificada en el funcionament del Registre Electrònic, i sempre que siga possible, la persona usuària visualitzarà un missatge en què es comunique tal circumstància.

7. La identificació de l’Ajuntament de Canals s’efectuarà per mitjà de la firma avançada generada amb un certificat electrònic instal·lat en l’aplicació. La firma així generada garantirà l’autenticitat i integritat dels documents administratius a què s’incorpore.

Article 10. Còmput de terminis

1. La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions en el Registre Electrònic, la seua recepció, així com les remissions d’escrits i comunicacions pel mateix, es regirà a l’efecte de còmput dels terminis fixats en dies hàbils pels criteris següents:
a) Seran considerats dies inhàbils per al Registre Electrònic i per a les persones usuàries d’este només els així declarats per a tot el territori nacional en el calendari anual de dies inhàbils. Seran també inhàbils els així declarats en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i en el municipi de Canals, com a festa local.

Les persones interessades a conéixer el detall dels dies inhàbils de cada any hauran d’accedir al calendari publicat en el portal municipal www.canals.es.

b) L’entrada de les sol·licituds, escrits i comunicacions rebudes en un dia inhàbil per al Registre Electrònic s’entendrà efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent. A estos efectes, en l’apunt de l’entrada s’inscriuran com a data i hora de presentació aquelles en què es va produir efectivament la recepció, constant com a data i hora d’entrada les zero hores i un segon del primer dia hàbil següent.

c) El Registre Electrònic no realitzarà ni anotarà eixides d’escrits i comunicacions en dies inhàbils.

2. Les sol·licituds, escrits i comunicacions s’entendran rebudes en el termini establit si s’inicia la transmissió dins del mateix i la dita transmissió finalitza amb èxit.

Article 11. Format dels documents

Els formats dels documents que s’admetran en el Registre Electrònic seran publicats en la web municipal a disposició de tota persona interessada.

L’Ajuntament vetlarà per la neutralitat tecnològica, permetent que, en tot cas, els documents puguen ser presentats en formats amb estàndards oberts, no lligats exclusivament a una tecnologia per a la que es requerisca l’adquisició d’un programari de codi tancat.

Article 12. Registre d’Eixida

Els escrits, sol·licituds i notificacions electrònics que s’efectuen pels serveis municipals hauran de tindre constància en el Registre Electrònic.

Article 13. Accessibilitat

El servei municipal responsable del Registre Electrònic adoptarà les mesures necessàries per a garantir el principi general d’accessibilitat universal dels canals, suports i entorns, a l’efecte de que les persones amb discapacitat o edat avançada puguen accedir als mateixos.

Disposició Final Única. Entrada en vigor

Una vegada aprovada l’Ordenança definitivament pel Ple de l’Ajuntament, es publicarà el text íntegre de la mateixa en el Butlletí Oficial de la província, així com en el portal municipal www.canals.es i entrarà en vigor l’endemà de la publicació, una vegada transcorregut el termini de quinze dies previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Disposició Addicional Única. Desenvolupament

S’habilita a la Junta de Govern Local per al desenvolupament de les mesures tècniques i administratives que siguen necessàries per a la posada en marxa i posterior funcionament del Registre, amb vista a l’adaptació de les previsions de l’Ordenança al ritme de les innovacions tecnològiques.
Annex I

Característiques de l’aplicació informàtica de Registre Electrònic i requisits tècnics mínims per a l’accés i utilització del mateix.
L’aplicació informàtica que dóna suport al registre electrònic es basa en tecnologia J2EE i arquitectura de 3 capes, amb servidor WEB segur amb protocol SSL. La seguretat d’accés està basada en certificats digitals X.509v3 utilitzats per la infraestructura de clau pública d’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

Els ordinadors que vullguen utilitzar el Registre Electrònic hauran de comptar amb Internet Explorer 6 SP1 o superior o firefox 2X o superior, així com una màquina virtual Java versió 1.5 o superior. Gradualment es podran anar utilitzant altres navegadors i d’això es donarà oportuna informació en la web municipal.

L’autenticació i firma es realitzarà per mitjà de certificació X.509 v3 expedits per la Direcció General de la Policia (DNI electrònic) i els expedits per l’ACCV més els que l’Ajuntament vaja anunciant en la seua seu electrònica.»

Contra la present ordenança només cabrà interposar el recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació de la mateixa, de conformitat amb el que establixen els articles 10.1.b) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb allò que s’ha preceptuat en l’article 107.3 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Llei 30/1992, de 26 de novembre.(D.I. 0925S01.D09).”


Canals 25 de setembre  de 2009.

EL ALCALDE
-RICARDO CARDONA MOLLÁ-

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.