Premi/Premio de Pintura Juan Francés, Fira d’Agost Xàtiva 2019

Premi/Premio de Pintura Juan Francés, Fira d’Agost Xàtiva 2019

 

Premi Nacional de Pintura Juan Francés Fira d’Agost 2019. Xàtiva

Es convoca el present premi, patrocinat per l’Ajuntament de Xàtiva, d’acord amb les següents BASES:

PRIMERA. Poden participar tots aquells artistes majors de 18 anys, residents en l’Estat espanyol, que ho desitgen.

SEGONA. El concurs està obert a qualsevol temàtica, tècnica i estil. Els autors hauran d’especificar amb precisió la o les tècniques emprades en la realització de les seues obres. No es podrà fer al·lusió a cap marca comercial i de cap manera el contingut de l’obra podrà ser ofensiu, en el més ampli sentit. De fet, l’organització es reserva el dret a no admetre les candidatures que, segons el seu criteri, no compleixin amb les condicions tècniques, artístiques i/o legals exigides pel certamen, o que fereixin la sensibilitat de les persones, incitant a conductes violentes, discriminatòries o contràries als usos socials.

TERCERA. Les dimensions mínimes del suport on es plasme l’obra, són 81x60cm i les màximes de 180x180cm.

QUARTA. Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres, de les que el jurat només podrà seleccionar una, sense emmarcar, no s’admetran obres protegides per un vidre, però si podran estar protegides per un llistó que no supere els 2cm d’amplària. Les obres hauran de ser originals i no haver estat premiades en cap altre concurs nacional o internacional.

CINQUENA. La data límit d’inscripció al concurs serà el 7 de juliol de 2019.
Els participants hauran de realitzar la inscripció online a través de MundoArti per mitjà del següent enllaç www.mundoarti.com , dins de l’apartat concursos, categoria: pintura

SISENA. La fotografia de l’obra presentada estarà degudament retallada (és a dir, sense que aparega el marc, cavallet, etc.) en format JPG de màxim 5MB.

SETENA. El jurat realitzarà una selecció de 25 obres que es comunicarà el 10 de juliol de 2019 als interessats. Únicament les obres seleccionades hauran de ser enviades personalment o remeses per agència de transports abans del dia 19 de juliol de 2019, degudament identificades a:

AJUNTAMENT DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA
C/ Montcada, 7 – 46800 XÀTIVA. Telèfon: 96 228 23 04
correu electrònic: casacultura@ayto-xativa.es

HUITENA. El jurat es reserva la possibilitat d’augmentar o disminuir el nombre d’obres seleccionades atenent a la qualitat d’aquestes.

NOVENA. D’entre les obres seleccionades, s’establirà un únic premi en metàl·lic, de 8.000€ a la millor obra a criteri del jurat, i aquest import està subjecte a les normatives fiscals vigents. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Xàtiva.

DESENA. Els participants accedeixen voluntàriament a l’ús del seu nom i a la reproducció de les obres seleccionades per al material de difusió relatiu al concurs, en qualsevol mitjà i així mateix per a l’edició del catàleg que s’editarà amb la fi exclusiva de promocionar als artistes seleccionats i sense ànim de lucre, per la qual cosa no generarà cap retribució per drets d’autor. El catàleg recollirà la totalitat d’obres seleccionades.

ONZENA. El premi serà lliurat el dia 15 d’agost de 2019, a les 12.00h. en l’acte públic d’inauguració de l’exposició de les obres seleccionades i de la premiada.

DOTZENA. El jurat estarà format per les següents persones:
• Jurat 1: José Galindo Gálvez, Degà de la Facultat de Belles Arts, UPV
• Jurat 2: Rosa María Santos Díaz, Presidenta associació galeries d’art CV, LAVAC
• Jurat 3: Miguel Aparicio López, guanyador edició 2018
• Jurat 4: Octavi Ballester Cifre, designat pels familiars de l’artista Juan Francés

El jurat serà presidit pel Sr. Alcalde o persona en qui delegue, actuant com a secretari un funcionari del departament corresponent.

Aquest jurat serà designat per la Comissió Informativa de la Regidoria de Fira.

TRETZENA. El període d’exposició de les obres seleccionades serà del 15 d’agost al 14 de setembre de 2019, a la Sala d’Exposicions de les Columnes de la Casa de Cultura de Xàtiva.

CATORZENA. Les despeses de transport, per enviar o recollir les obres, són a càrrec dels participants

QUINZENA. L’Ajuntament de Xàtiva no es farà responsable de les pèrdues o desperfectes de les obres durant el transport.

SETZENA. Les obres seleccionades podran ser retirades del 16 de setembre a l’11 d’octubre de 2019. Transcorregut aquest termini, les no retirades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Xàtiva.

DISSETENA. Qualsevol discrepància respecte a la interpretació de les presents Bases, o que no estigués prevista, serà resolta pel jurat. El seu pronunciament serà inapel·lable.

DISPOSICIÓ FINAL. Participar en el present concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.

_ CASTELLANO ________________________________________________________________________________________

Premio Nacional de Pintura Juan Francés Fira d’Agost 2019. Xàtiva

Se convoca el presente premio, patrocinado por el Ayuntamiento de Xàtiva, de acuerdo con las siguientes BASES:

PRIMERA. Pueden participar todos aquellos artistas mayores de 18 años, residentes en el Estado español, que lo deseen.

SEGUNDA. El concurso está abierto a cualquier temática, técnica y estilo. Los autores tendrán que especificar con precisión la o las técnicas empleadas en la realización de sus obras. No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ninguna forma el contenido de la obra podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. De hecho, la organización se reserva el derecho a no admitir las candidaturas que, según su criterio, no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el certamen, o que hieran la sensibilidad de las personas, incitando a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales.

TERCERA. Las dimensiones mínimas del apoyo donde se plasme la obra, son 81x60cm y las máximas de 180x180cm.

CUARTA. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, de las que el jurado solo podrá seleccionar una, sin enmarcar, no se admitirán obras protegidas por un vidrio, pero si podrán estar protegidas por un listón que no supere los 2cm de anchura. Las obras tendrán que ser originales y no haber sido premiadas en ningún otro concurso nacional o internacional.

QUINTA. La fecha tope de inscripción al concurso será el 7 de julio de 2019.
Los participantes tendrán que realizar la inscripción online a través de MundoArti por medio del siguiente enlace www.mundoarti.com , dentro del apartado concursos, categoría pintura

SEXTA. La fotografía de la obra presentada estará debidamente recortada (es decir, sin que aparezca el marco, caballete, etc.) en formato JPG de máximo 5MB.

SÉPTIMA. El jurado realizará una selección de 25 obras que se comunicará el 10 de julio de 2019 a los interesados. Únicamente las obras seleccionadas tendrán que ser enviadas personalmente o remitidas por agencia de transportes antes del día 19 de julio de 2019, debidamente identificadas a:

AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA – CASA DE CULTURA
C/ Montcada, 7 – 46800 XÀTIVA. Teléfono: 96 228 23 04
correo electrónico: casacultura@ayto-xativa.es

OCTAVA. El jurado se reserva la posibilidad de aumentar o disminuir el número de obras seleccionadas atendiendo a la calidad de estas.

NOVENA. De entre las obras seleccionadas, se establecerá un único premio en metálico, de 8.000€ a la mejor obra a criterio del jurado, y este importe está sujeto a las normativas fiscales vigentes. La obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Xàtiva.

DECENA. Los participantes acceden voluntariamente al uso de su nombre y a la reproducción de las obras seleccionadas para el material de difusión relativo al concurso, en cualquier medio y así mismo para la edición del catálogo que se editará con el fin exclusivo de promocionar a los artistas seleccionados y sin ánimo de lucro, por lo cual no generará ninguna retribución por derechos de autor. El catálogo recogerá la totalidad de obras seleccionadas.

UNDÉCIMA. El premio será entregado el día 15 de agosto de 2019, a las 12.00h. en el acto público de inauguración de la exposición de las obras seleccionadas y de la premiada.

DOCENA. El jurado estará formado por las siguientes personas:
– José Galindo Gálvez, Decano de la Facultad de Bellas Artes, Universitat Politècnica de València UPV
– Rosa María Santos Díaz, Presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de la Comunitat Valenciana, LAVAC
– Miguel Aparicio López, artista plàstico, ganador de la edición 2018 del Premio Juan Francés
– Octavi Ballester Cifre, professor i comissario de exposicions plàsticas, designado por los familiares del artista Juan Francés.

El jurado será presidido por el Sr. Alcalde o persona en quien delegue, actuando como secretario un funcionario del departamento correspondiente.

Este jurado será designado por la Comisión Informativa de la Concejalía de Feria.

DECIMOTERCERA. El periodo de exposición de las obras seleccionadas será del 15 de agosto al 14 de septiembre de 2019, a la Sala de Exposiciones de las Columnas de la Casa de Cultura de Xàtiva.

DECIMOCUARTA. Los gastos de transporte, para enviar o recoger las obras, son a cargo de los participantes.

DECIMOQUINTA. El Ayuntamiento de Xàtiva no se hará responsable de las pérdidas o desperfectos de las obras durante el transporte.

DECIMOSEXTA. Las obras seleccionadas podrán ser retiradas del 16 de septiembre al 11 de octubre de 2019. Transcurrido este plazo, las no retiradas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Xàtiva.

DECIMOSÉPTIMA. Cualquier discrepancia respecto a la interpretación de las presentes Bases, o que no estuviera prevista, será resuelta por el jurado. Su pronunciamiento será inapelable.

DISPOSICIÓN FINAL. Participar en el presente concurso presupone la total aceptación de estas bases.

Xàtiva, junio de 2019

Font: Ajuntament de Xàtiva

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Nº de visitas año 2021

  • 2.010.906 Visitas