Pulsa «Intro» para saltar al contenido

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 19 JUNY DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA

dsc_5568_640x480RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 19 JUNY DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA  (PLE NÚMERO 17 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 23 DE JUNY DE 2009, A LES  21’00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día vint-i-tres de juny de dos mil nou, a les vint-i-una hores (21,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL PERMANENT D’ADMINISTRACIÓ, HISENDA, PERSONAL I ESPECIAL DE COMPTES.
1.1.- PRESSUPOST MUNICIPAL, PLANTILLA MUNICIPAL, BASES D’EXECUCIÓ DE L’EXERCICI DE 2009. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS Nº 1/08
1.2.- DEDICACIÓ EXCLUSIVA I CONCRECIÓ RÈGIM RETRIBUTIU DEL REGIDOR ANTONIO GIMÈNEZ MORERA
1.3.-  ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DEL MUNICIPI DE CANALS
1.4.- EXPEDIENT DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2/2006.

2.- DACIÓ DE COMPTE ESCRIT GRUP MUNICIPAL GENTE DE CANALS, AMB REGISTRE NÚM.  4142 DE 17-06-09, SOBRE CANVI DE PORTAVEU

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0619S03.D09).

Canals 19 de JUNIO  de 2009.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.