Pulsa «Intro» para saltar al contenido

SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT (PLE NÚMERO 19 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 17 DE JULIOL DE 2009

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 14 DE JULIOL DE 2009 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT (PLE NÚMERO 19 DE 2009) DEL PLENARI D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA 17 DE JULIOL DE 2009, A LES  14,00 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER. Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLENARI DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial, el día desset de juliol de dos mil nou, a les catorce hores (14,00 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

La sessió transcorrerà d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

1.- RATIFICACIÓ DE L’URGENCIA DE LA SESSIÓ.

2.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, D’URBANISME, OBRES I ACTIVITATS.
2.1.- APROVACIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A CADASCUN DELS PROJECTES EN RELACIÓ AMB LES OBRES A INCLOURE EN EL PLÀ ESPECIAL DE RECOLZAMENT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, CONVOCAT MITJANÁNT L’ORDRE DE 26 DE FEBRER DE 2009 DE LA CONSELLERIA D’ECONOMICA, HISENDA I OCUPACIÓ (PUBLICADA EN EL DOCV NÚMERO 5964 DE 27 DE FEBRER DE 2009).
3.- DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL, PERMANENT, DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT I ESPORT.
3.1.- ADHESIÓ AL CONVENI AMB LA GENERALITAT VALENCIANA PER A LA PRESTACIÓ D’AJUDES DE RENDA GARANTITZADA DE CIUTADANÍA.

4.- PROPOSTA DE LA REGIDORÍA-DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ RELATIVA A L’APROVACIÓ D’ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE CANALS.


SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

TERCER. Que la Secretaria pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.
QUART. Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:
a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I. 0714S03.D09).

Canals a 14 de   juliol de 2009.


L’ ALCALDE-PRESIDENT
Per delegació
EL VICESECRETARI

Teresa Mollá Andrés
José Antonio Martínez Damiá

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.