Pulsa «Intro» para saltar al contenido

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 04 DE 2014)

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDÍADE DATA 15 DE MAIG DE 2014 SOBRE CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA (PLE NÚMERO 04  DE 2014) DEL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT, PER AL PROPER DIA  19 DE MAIG  DE 2014, ALES  20,30 HORES, EN EL SALÓ DE SESSIONS.

            Fent ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposa l’article 46 de la esmentada Llei 7/1985 en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/86, de 28 de novembre, he resolt:

PRIMER.Convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ, en el Saló de Sessions de la casa consistorial,el día deneu de maig  de dos mil catorze, a les vint hores i trenta minuts (20,30 hores) en primera convocatòria. De no existir el quòrum legalment establert per a la celebració de la sessió, es celebrarà, en segona convocatòria, sense caldre una nova notificació, dos dies després a la mateixa hora.

 

La sessió transcorrerà d'acord amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

           

1.- PROPOSTA AMB RELACIÓ A LA CONCESIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES I APROVACIÓ DEL CONVENI AMB “ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA”.

 

2.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO PARA EL CUPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 149/13, DE 12 ABRIL, DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, MEDIANTE LA CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE INDIVIDUALIZADO DE JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE A LA PARCELA CATASTRAL 98 DEL POLIGONO 15 PROPIEDAD DE D. MANUEL RÍOS NAVARRO, AFECTADA POR EL PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL ESCOLAR.-

 

3.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO PARA EL CUPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 251/11, DE 11 JULIO, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE VALENCIA, MEDIANTE LA CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE INDIVIDUALIZADO DE JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE A LA PARCELA CATASTRAL 301 DEL POLIGONO 15, PROPIEDAD DE Dª CONCEPCIÓN GRAU FERRER, AFECTADA POR EL PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL ESCOLAR.-

 

4.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO PARA EL CUPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 249/12, DE 10 DE JULIO, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº  3 DE VALENCIA, MEDIANTE LA CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE INDIVIDUALIZADO DE JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE A LA PARCELA CATASTRAL 1 DEL POLIGONO 15 PROPIEDAD DE D. JOSÉ CRESPO SANCHO Y Dª CELIA BADÍA ESTRELLA, AFECTADA POR EL PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL ESCOLAR.-

 

5.- PROPOSICIÓN DE ACUERDO PARA EL CUPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Nº 149/13, DE 12 ABRIL, DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, MEDIANTE LA CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE INDIVIDUALIZADO DE JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO CORRESPONDIENTE A LA PARCELA CATASTRAL 98 DEL POLIGONO 15 PROPIEDAD DE D. MANUEL RÍOS NAVARRO, AFECTADA POR EL PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL ESCOLAR.-

 

SEGON. Notificar la present Resolució als Srs. Regidors integrants de l’òrgan col·legiat, advertint-los que, conforme al que disposa l’art. 12.1 de l’esmentat RD 2568/1986, de 28 de novembre, hauran de comunicar amb l’antelació necessària qualsevol causa justificada que implique la impossibilitat d’assistir a eixa sessió.

 

TERCER. Que la Secretaría pose a disposició dels Srs. Regidors la documentació que estiga a la seua disposició relativa als assumptes inclosos en l’ordre del dia, i acompanye a la convocatòria una còpia de les actes de les sessions anteriors, que se sotmeten a aprovació, si és el cas.

 

QUART.Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa:

a), podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictat, o directament recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos davant el Jutjat d’allò Contenciós Administratiu territorialment competent, en ambdos casos des del dia següent a la notificació de la present, tot això d’acord amb allò que preveu la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de juliol de 1998, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

            b) tot això sense perjuí de qualsevol altre recurs que estime pertinent. (D.I.0515S01.D14).

Canals a 15 de maig de 2014.

 

 

EL SECRETARI

 

 

 

 

L’ ALCALDE-PRESIDENT

 

José Mª Trull Ahuir

Ricardo Cardona Mollá

 

Sé el primero en comentar

Comenta la noticia

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.